şükela:  tümü | bugün
 • "sûsadım gâyet harâretden katî
  sundular bir câm dolusu şerbeti

  şerbeti karşımda tutdu hûriler
  bûnu sana verdi allâh dediler

  kardan ak îdi ve hem soğuk idi
  lezzeti dâhi şekerde yok idi"

  beyitleri okunurken dinleyenlere şerbet ikram edilmesi âdettendir. bu âdetler yitip gitmesin. amin.
 • bu gece yine bekir sıtkı sezgin'in erken vefatı için yine üzmüş eserdir. kendisi bu satırları henüz 9 yaşında icra etmiş, bu yola erken girmiş, erken bırakmıştır. veladet bahri benim gözümde en etkileyici dini musikî parçalarındandır. yer yer şevk ile yerinizden sıçratır, yer yer oturduğunuz yerde hafif hafif dalgalandırır.
 • süleyman çelebi'nin yazdığı mevlitte(vesiletü'n-necat)
  peygamberimizin doğumunu anlatan kısımdır.
  aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmıştır.

  tam metni :

  âmine hâtun muhammed ânesi
  ol sadeften doğdu ol dür dânesi

  çünkî abdullah'tan doldu hâmile
  vakt erişdi hefte vü eyyam ile

  hem muhammed gelmesi oldu yakîn
  çok alâmetler belirdi gelmedin

  ol rebiûl evvel âyın nîcesi
  on ikinci gîce isneyn gîcesi

  ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer
  ânesi anda neler görde neler

  dedi gördüm ol habîbin ânesi
  bir acep nûr kim, güneş pervânesi

  berk urup çıktı evimden nâgehân
  göklere dek nûr ile doldu cihân

  gökler âçıldı ve feth oldu zulem
  üç melek gördüm elinde üç âlem

  biri meşrik bîri mağribde anın
  bîri dâmında dikildi kâbenin

  bildim anlardan kim ol halkın yeği
  kim yakîn oldu cihâna gelmeği

  indiler gökden melekler sâf sâf
  kâbe gibi kıldılar evim tavaf

  kâ'be savt etdi o demde nâgehân
  dedi doğdu bû give şems-i cihân

  geldi hûriler bölük bölük buğûr
  yüzleri nûrundan evim doldu nûr

  hem havâ üzre döşendi bir döşek
  âdı sündüs döşeyen ânı melek

  çün göründü bâna bû işler ayân
  hayret içre kalmış idim ben hemân

  yârılıp dîvâr çıktı nâgehân
  geldi üç hûrî banâ oldu ayân

  bazıları derler ki ol üç dilberin
  âsiyeydî bîri ol meh peykerîn

  biri meryem hâtun idi âşikâr
  bîrisi hem hûrilerden bir nigâr

  geldiler lutf ile üç mehcebin
  verdiler bâna selâm ol dem hemîn

  çevre yânıma gelip oturdular
  mustafâ'yı birbirine muştular

  dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  yâradılâlı cihân gelmiş değil

  bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
  bir anâya vermemiştir ol celîl

  ûlu devlet buldun ey dildâr sen
  doğiserdir senden ol hulk-ı hasen

  bû gelen "ilm-î ledün" sultânıdır
  bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

  bû gelen aşkîna devreyler felek
  yûzüne müştâkdürür ins u melek

  bû gîce ol gîcedir kim, ol şerîf
  nûr ile âlemleri eyler latîf

  bu gîce dünyâyı ol cennet kılar
  bû gîce eşyâya hakk rahmet kılar

  bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
  bû gîceye can verir eshâb-ı dil

  rahmeten lil'âlemindir mustafâ
  hem şefîal müznibîndir mustafa

  vasfınî bû resme tertib ettiler
  ol mübârek nûru tergib etdiler

  âmine eder çü vakt oldu temâm
  kim vücûda gele ol hayrül enâm

  sûsadım gâyet harâretden katî
  sundular bir câm dolusu şerbeti

  şerbeti karşımda tutdu hûriler
  bûnu sana verdi allâh dediler

  kardan ak îdi ve hem soğuk idi
  lezzeti dâhi şekerde yok idi

  içdim ânı oldu cismim nûra gark
  idemezdim kendimi nûrdan fark

  geldi bir akkuş kanâd ile revân
  arkamı sîgâdı kuvvetle hemân

  doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
  nûra ğark oldu semâvât-ü zemîn

  sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
  hatta tenâlû cenneten- ve naîmâ

  esselâtü vesselâmü aleyke yâ resûlallâh
  esselâtü vesselâmü aleyke yâ habîbellah
  esselâtü vesselâmü aleyke yâ
  seyyidel-evvelîne ve âhırîn.
  ve selâmun alel mürselin vel hamdülîllâhi rabbîl'âlemin.