şükela:  tümü | bugün
 • süleyman çelebi tarafından 15. asırda yazılmış olan tasavvufi eser. halk arasında mevlid-i şerif olarak bilinir.. hz. muhammed'in hayatını konu alan eser; tevhid, veladet, merhaba bahri, mirac ve münacaat gibi beş ana başlık altında toplanmıştır. tam metni:

  tevhid bahri

  allah âdın zikredelim evvelâ
  vâcib oldur cümle işde her kulâ

  allah âdın her kim ol evvel anâ
  her işi âsân ider allah anâ

  allah âdı olsa her işin önü
  hergiz ebter olmaya ânın sonu

  her nefesde allah âdın de müdâm
  allah âdıyle olur her iş temâm

  bir kez allah dese aşk ile lisân
  dökülür cümle günah misl-i hazân

  ism-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
  her murâda erişür allah diyen

  aşk ile gel imdi allah diyelim
  dert ile göz yaş ile âh îdelim

  ola kim rahmet kıla ol pâdişah
  ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh

  birdir ol, birliğine şek yokdürür
  gerçi yanlış söyleyenler çokdürür

  cümle-âlem yoğ iken ol var idi
  yaradılmışdan ganî cebbâr idi

  vâr iken ol, yok idi ins-ü melek
  arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek

  sun' ile bunlârı ol, vâr eyledi
  birliğine cümle ikrâr eyledi

  kudretin izhâr edüp hem ol celîl
  birliğine bunları kıldı delîl

  "ol" dedi bir kerre vâr oldu cihân
  "olma" derse, mahv olur ol dem hemân

  bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
  birdir allâh andan artık tanrı yok

  haşredek ger denilirse bu kelâm
  nîce haşr ola, bû olmaya temâm

  pes muhammeddir bur varliğa sebeb
  sıdk ile ânın rızasın kıl taleb

  ey azizler; işte başlarız söze
  bir vasıyyet kılarız illâ size

  ol vasıyyet ki derim her kim tuta
  misk gibi kokûs canlardâ tüte

  hak-teâlâ rahmet eyleye anâ
  kim beni ol bir dua ile anâ

  her ki diler bir düâda buluna
  fâtiha ihsân ede ben kûluna.

  veladet bahri

  âmine hâtun muhammed ânesi
  ol sadeften doğdu ol dür dânesi

  çünkî abdullah'tan doldu hâmile
  vakt erişdi hefte vü eyyam ile

  hem muhammed gelmesi oldu yakîn
  çok alâmetler belirdi gelmedin

  ol rebiûl evvel âyın nîcesi
  on ikinci gîce isneyn gîcesi

  ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer
  ânesi anda neler görde neler

  dedi gördüm ol habîbin ânesi
  bir acep nûr kim, güneş pervânesi

  berk urup çıktı evimden nâgehân
  göklere dek nûr ile doldu cihân

  gökler âçıldı ve feth oldu zulem
  üç melek gördüm elinde üç âlem

  biri meşrik bîri mağribde anın
  bîri dâmında dikildi kâbenin

  bildim anlardan kim ol halkın yeği
  kim yakîn oldu cihâna gelmeği

  indiler gökden melekler sâf sâf
  kâbe gibi kıldılar evim tavaf

  kâ'be savt etdi o demde nâgehân
  dedi doğdu bû give şems-i cihân

  geldi hûriler bölük bölük buğûr
  yüzleri nûrundan evim doldu nûr

  hem havâ üzre döşendi bir döşek
  âdı sündüs döşeyen ânı melek

  çün göründü bâna bû işler ayân
  hayret içre kalmış idim ben hemân

  yârılıp dîvâr çıktı nâgehân
  geldi üç hûrî banâ oldu ayân

  bazıları derler ki ol üç dilberin
  âsiyeydî bîri ol meh peykerîn

  biri meryem hâtun idi âşikâr
  bîrisi hem hûrilerden bir nigâr

  geldiler lutf ile üç mehcebin
  verdiler bâna selâm ol dem hemîn

  çevre yânıma gelip oturdular
  mustafâ'yı birbirine muştular

  dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  yâradılâlı cihân gelmiş değil

  bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
  bir anâya vermemiştir ol celîl

  ûlu devlet buldun ey dildâr sen
  doğiserdir senden ol hulk-ı hasen

  bû gelen "ilm-î ledün" sultânıdır
  bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

  bû gelen aşkîna devreyler felek
  yûzüne müştâkdürür ins u melek

  bû gîce ol gîcedir kim, ol şerîf
  nûr ile âlemleri eyler latîf

  bu gîce dünyâyı ol cennet kılar
  bû gîce eşyâya hakk rahmet kılar

  bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
  bû gîceye can verir eshâb-ı dil

  rahmeten lil'âlemindir mustafâ
  hem şefîal müznibîndir mustafa

  vasfınî bû resme tertib ettiler
  ol mübârek nûru tergib etdiler

  âmine eder çü vakt oldu temâm
  kim vücûda gele ol hayrül enâm

  sûsadım gâyet harâretden katî
  sundular bir câm dolusu şerbeti

  şerbeti karşımda tutdu hûriler
  bûnu sana verdi allâh dediler

  kardan ak îdi ve hem soğuk idi
  lezzeti dâhi şekerde yok idi

  içdim ânı oldu cismim nûra gark
  idemezdim kendimi nûrdan fark

  geldi bir akkuş kanâd ile revân
  arkamı sîgâdı kuvvetle hemân

  doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
  nûra ğark oldu semâvât-ü zemîn

  sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
  hatta tenâlû cenneten- ve naîmâ

  esselâtü vesselâmü aleyke yâ resûlallâh
  esselâtü vesselâmü aleyke yâ habîbellah
  esselâtü vesselâmü aleyke yâ
  seyyidel-evvelîne ve âhırîn.
  ve selâmun alel mürselin vel hamdülîllâhi rabbîl'âlemin.

  merhaba bahri

  yâradılmış cümle oldu şâdümân
  gam gidûp âlem yenîden buldu cân

  cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
  çağrışûben dediler kim merhabâ

  merhabâ ey âli sultân merhabâ
  merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ

  merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
  merhabâ ey derde dermân merhabâ

  merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı cemâl
  merhabâ ey âşinâ-yi zülcelâl

  merhabâ ey mah-ı hurşîd-i hüdâ
  merhabâ ey hakk'dan olmayan cüdâ

  merhabâ ey asî ümmet melceî
  merhabâ ey çâresizler eşfeî

  merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
  merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ

  merhabâ ey kurretü'l-ayn-i halîl
  merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı celîl

  merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
  merhabâ sensin şefîa'l-müznibîn

  merhabâ ey pâdişah-i dû cihân
  senin için oldu kevn île mekân

  ey cemâlî gün, yüzü bedr-i münîr
  ey kamû düşmüşlere sen dest-gir

  dest girisin kamû üftâdenin
  hem penâhı bende-vü azâdenin

  ey gönüller derdinin dermânı sen
  ey yarâdılmışların sultânı sen

  sensin ol sultân-ı cümle enbiyâ
  nûr-i çeşm-i evliyâ-yü asfiyâ

  ey risâlet tahtının sen hâtimi
  ey nübüvvet mührünün sen hâtemi

  çünki nûrun rûşen etdi âlemi
  gül cemâlin gülşen etdi âlemi

  oldu zâil zulmet-i cehl-ü delâl
  buldu bağ-ı mâfiret ayn-i kemâl

  ya habîballâh bize imdâd kîl
  son nefes didârın ile şâd kîl

  ger dilersiz bûlasız od'dan necât
  aşk ile derd ile edin es-salât.

  allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinillezî
  câe bilhakkıl mübîn ve erseltehû rahmeten lil âlemin.

  mirac

  sâhibü'l-hulleti ve't-tâç ve râkibü'l-bürâkı fi leyleti'l-mirac, hazret-i ahmed ü mahmûdu muhammed mustafâ râ salevât.

  söyleşirken cebrâil ile kelâm
  geldi refref önüne verdi selâm

  aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân
  sidre'ye gitti ve götürdü hemân

  bir fezâ oldu o demde rûnümâ
  ne mekân var anda ne arz-u semâ

  kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal
  akl ü fikr etmek o hâli fehmü hal

  ref' olup ol şâha yetmiş bin hicâb
  nûr-ı tevhîd açtı vechinden nikâb

  her birisinden geçerken îlerû
  emr olundu yâ muhammed gel berû

  çünki kamûsun görüp geçti öte
  vardı îrişdi ol ulû hazrete

  şeş cihetden ol münezzeh zülcelâl
  bî kemû-keyf âna gösterdi cemâl

  zâten ol sultân-ı mâzâgal-basar
  eylemişdi hakk'a tahsîs-i nazar

  âşikâre gördü rabbü'l-izzetî
  âhiretde öyle görünür ümmeti

  bî-hurûf-ü lâfz-u savt ol pâdişâh
  mustafa'ya söyledî bî-iştibâh

  dedi kim matlûb ü maksûdün benem
  sevdiğin cân ile mâbûdün benem

  gece gündüz durmayub istediğin
  nola kim görsem cemâlin dediğin

  gel habîbim sâna müştâk olmuşam
  cümle halkı sâna bende kılmışam

  ne murâdın vâr ise kîlam revâ
  eyleyem bir derde bin türylü devâ

  mustafâ dedi: "eyâ rabbe'r-rahîm
  vey hatâ pûş ü atâsı çok kerîm

  ol zaîf ümmetlerim hâlî nola
  hazretîne nîce anlar yol bula

  gece gündüz işler isyân kamû
  korkarım ki yerleri ola tamû

  yâ ilâhî, hazretinden hâcetim
  bûdurur kim ola makbûl ümmetim"

  hak-teâlâdan erişdi bir nidâ:
  yâ muhammed ben sâna kıldım atâ

  ümmetini sâna verdim ey habîb
  cennetîmi anlara kıldım nasîb

  yâ habîbim nedir ol kim dîledin
  bir avuç toprağa minnet meyledin

  ben sanâ müştâk olunca ey şerîf
  senin olmaz mî dün-âlem ey lâtif

  zâtıma mir'at edindim zâtıni
  bîle yazdım âdım ile âdıni

  hem dedi kim: "yâ muhammed ben seni
  bilûrem görmeğe doymazsın beni

  avdet edûp davet et kullarımı
  tâ gelûben göreler dîdârımı

  sen ki mi'râc eyleyûb etdin niyâz
  ümmetin mîrâcını kıldım namâz"

  her kaçan kim bû namâzı kılalar
  cümle gök ehli sevâbın bûlalar

  çünki her türlü ibâdet bundadır
  hakk'a kurbiyyetle vuslat bundadır

  sıdk ile beş vakt olundukça edâ
  elli vaktin ecrin eyler hakk atâ

  mâhasal ol anda doksan bin kelâm
  sebk idüp bulduktan encâm ü hitâm

  tarfetül-ayn içre ol fahr-i cihân
  ümmühân'ın evine geldi hemân

  her ne vâki oldu ise serteser
  cümlesin eshâbına verdi haber

  dediler: "ey kıble-i islâmü dîn
  kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn

  biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
  gönlümüz îçinde rûşen mâhsın

  ümmetin olduğumuz devlet yeter
  hizmetin kıldığımız izzet yeter!"

  allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin in
  nebiy-yil ümmiyyî ve alâ âlihi ve sahbihî vessellim.

  münacaat

  yâ ilâhî, ol muhammed hakkı çün
  şefâat kân-ı ahmed hakkı çün

  sidrevü arş-î muallâ hakkı çün
  süluk-i seyr-i âlâ hakkı çün

  gece söyleşîlen söz hakkı çün
  gece hakk'ı gören göz hakkı çün

  sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
  kuds ü kâbe merve zemzem hakkı çün

  gözü yâşı hakkı çün âşıkların
  bağrı bâşı hakkı çün sâdıkların

  aşk odundan ciğeri püryân içün
  derd ile kan ağlayan giryan içün

  sıdk ile yolundan kâim kul içün
  hazretine doğru vâran yol içün

  şol zaman kim müddet-i ömrü hayât
  âhir ola ere hengâm-i memât

  yâ ilâhi, saklagıl îmânımız
  verelim îman ile tâ cânımız

  biz günâhkâr âsî mürîm kulları
  yarlıgâyüb kıl günâhlardan berî

  kabrimiz imân ile pür-nûr kıl
  mûnisi ğilmân ile hem-hûr kıl

  hem dahî mîzânımız eyle sakîl
  cennete girmeğe lütfun kıl delîl

  mustafa'ya hem civâr et, yâ kerîm
  cennetü'l-firdevs içinde, yâ rahim

  lutf ile göster bize didârını
  nimetinle topla-gıl kullarını

  afvedüb isyânımız kıl rahmeti
  ol habîbin yûzü sûyû hörmeti

  sâna lâyık kullarınla hemdem et
  ehl-i derdin sohbetine mahrem et

  hem süleymân-ı fakîre rahmet et
  yoldaşın îmân makâmın cennet et

  yâ ilâhi, kılma bizi dâllîn
  bu dûâya cümleniz deyin âmîn

  ümmetinden râzı olsun ol muîn
  rahmetullâhi aleyhim ecmâin...
 • süleyman çelebi'nin, güftesi anlaşılmadığı için halkımızca kuran muamelesi gören eseri. bestesi de beni pek açmadığından, mısır usülu kuran okuyan "kâri"lerin sahne alacağı ana kadar zaplama sebebi.
 • merhaba bahri kısmını ismail coşar hocadan dinlemek ayrı bir tat verir,mest eder, düşündürür...

  http://www.youtube.com/watch?v=vnmshk0pe_o
 • (bkz: #22785387)
 • fakîrin, işbu sehl-i mümtenîyle yazılmış çağlar üstü edebî eserle alakalı olarak kısa ama ömür boyu unutamayacağı bir hâtıra vardır.

  tarikata gittiğim zamanlar. sohbet esnasında sohbeti yapan zât anlattı:

  süleyman çelebi hazretlerini, mürşidi olan emir sultan hazretlerine işbu eseri itmam eylediğinde götürür, gözyaşları içinde okurlar ve manevi evladına şöyle derler: "evladım, ancak bu kadar güzel olabilirdi..."

  hakikaten de düşünmeden edemiyor insan; türk edebiyatı tarihinde böyle bir eser yazılmış değildir. yunus emre, karacaoğlan, fuzuli falan çok büyük insanlardır, şairlerdir lakin onların şiirleri bile vesiletün necatın ulaştığı seviyeye ulaşamaz diye düşünmekteyim.

  şunu asla akıldan çıkarmayalım; türk milleti mevlid diye bilir işbu eser-i muazzezi fakat esas ismi vesiletün necattır. neden? çünkü süleyman çelebi hazretleri, rasulüekrem aleyhisselamın sadece viladetlerini değil, miracını, viladetlerini dahi yazmıştır. o yüzden, sadece mevlid demek yanlış, daha doğru bir ifadeyle eksik, nâkıs bir ibare, ifade olur.

  yani "ekende yok biçende yok // yiyende ortak osmanlı"lar buna istedikleri kadar mevlid desinler, biz türkler vesiletün necat deriz, diyeceğiz. biz bunu geleneğe uymak için, dini bir ritüel yapmak maksadıyla istismar etmeyeceğiz, necat bulmak için okuyacağız.

  allahın gazabından, cehennem ateşinden, allahın el-kahhar, el-müntekim ve benzeri ism-i şeriflerinin tecellisinden necat bulmak için vesiledir bu eser-i güzidemiz. vesiletün necat, bir mevlid-i şerif değildir, ondan çok çok öte bir hakikattir. onun ismi mevlid olsaydı, süleyman çelebi mevlid koyardı. ama hayır, böyle değil! o, vesiletün necattır!

  şu kaynakta gayet doyurucu bilgiler mevcuttur:

  vesîletü'n-necât

  kânî ağbinin sesinden dinlemek için:

  tevhîd bahri

  velâdet bahri

  merhaba ve miraç bahirleri

  kânî ağbinin amerikada okuduğu merhaba bahri
 • süleyman çelebi, vesiletü'n necat'ı hz. muhammed'in (s.a.v) diğer peygamberlerden fazilet ve mertebece üstün en son peygamber olduğunu anlatmak için 1409 yılında kaleme almışıtr. hz. peygamber'in hayatını;

  1- münacat: allah'a yalvarma,
  2- veladet: peygamber efendimizin doğumu,
  3- risalet: peygamber oluşu,
  4- mirac: mirac'a çıkışı,
  5- rıhlet: vefatı,
  6- dua

  olmak üzere altı başlık altında 732 beyitle anlatmıştır.
 • kurtuluş vesilesi anlamına gelir.
  necat kurtuluş demektir. necati ismi de aynı kökten gelir ve kurtulan kişi, kurtuluşa eren anlamına gelir.