*

şükela:  tümü | bugün
 • vergi dairesi yada vergi inceleme elemanı yaptıgı inceleme sonucunda sizin vergi kanunlarına uymadığınızı tespit ettiğinde* yada öyle zannettiğinde* idare size anında o raporu ve o rapora dayanarak düzenlediği vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ eder. #8132303 de belirtilen 30 günlük düşünme süresinde dava açmaya karar vermişseniz (meslek mensubuna danışınız) bu bölüm sizi ilgilendirmektedir.

  nüans burada şudur. yasa her nekadar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmalıdır demiş isede bu süre kanuna karşı hile yoluyla 25-30 günden aşagı olmamak üzere uzatılabilir. nasıl olacak? son gün uzlaşma talep edersiniz. idare bunu alır elindeki iş yüküne göre size bir randevu verir. sizde bu randevuya gider ve dersiniz ki bunun hepsini kaldırın, kaldırmayacakları için zıtlaşırsınız ve uzlaşma vaki olmadı lafını uzlaşma tutanagına yazdırırsınız. böylece eger idare uyanır tutanağı hemen tebliğ eder ise 15 gün, yok daha sonra tebliğ eder ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde dava açılır. ( bu tavsiye edilmeyen bir yoldur. böyle yapan dombilidir taocudur) (bu arada uzlaşma komisyonu sizi haklı bulur bütün vergi ceza hepsini kaldırır ise fazla karıştırmayın kabul edin ve dava açmayı unutun).bu arada siz/meslek erbabı dava dilekçesini hazırlamak için süre kazanır.
 • vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar

  madde 377- mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.
  vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.
  belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır.
  vergi daireleri maliye ve gümrük bakanlığının, (il özel idareleriyle belediyeler valilerin) muvafakatını almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine danıştayda temyiz davası açamazlar.

  ancak; maliye ve gümrük bakanlığı tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebilir.

  dava konusu

  madde 378 - vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.

  mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.

  dava konusu

  mükerrer madde 378 - danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile, mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya muhasebecisini de dinler.
 • beşinci kitabın son bölümünde dava açma ile çokta alakalı olmayan bir madde vardır ki o madde mukteza maddesi diye adlandırılır ve cankurtaran niteliğindedir. vergi kanunlarının biraz eski olması uygulamada az gecen, yeni icat olan uygulamalar bazan vergi kanunu uygulayıcılarını zor durumda bırakmaktadır. vergi idaresi bu durumu gördüğü için uygulamada birliği sağlamak amacıyla genel tebliğ yayınlamakta bazan da özel durumlarda eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmemek için yönetmelikler, iç genelgeler, genel yazılar, özelgeler ve sirküler yayınlar. bunların yetmediği durumlarda yani uygulamada özellik arz eden durumlarda maliyeden mukteza istenir. işte dayanagı bu maddeder.

  mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri

  madde 413 - mükellefler, maliye bakanlığından veya maliye bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler.

  yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedirler.

  alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez.