1. html forms'un bir sonraki adımı olan, web formlarında presentation ile kodu ayırmaya yarayan w3c standardı. her elemanın data type'ı, nasıl bir form control'u (textbox, select, radio button, etc.) kullanacağı, gelen verinin hangi kıstaslara uyması gerektiği(validation) gibi şeyler xml olarak tanımlanıyor.

    xforms client tarafından process edilip web forma dönüştürülüp girilen veriler xforms'da belirtilen kıstaslara göre validate ediliyor. veriler servere bir xml string'i şeklinde post ediliyor.