şükela:  tümü | bugün
 • hirsizligin abartilmis hali. alelen yapilir, buyuk miktarlarda mal kaldirilir.
  (bkz: yagmacilik)
 • yağ karşıtı. yağmak işi.
 • adnan özyalçıner in hikaye kitabı.
 • gerek eski gerekse yeni ceza kanunlarımızda "mala karşı işlenen suçlar" bölümünde yer alan,cezası ağır, suç çeşididir.
  yağma-nitelikli yağma-yol kesme ve adam kaldırmak şeklinde düzenlenmiştir.
  bu eylem,birleşik suçlara iyi bir örnektir.hem bir malın (eşya-para-senet v.s.) zilyedinin rızası dışında alınması hem de zor kullanılması şeklinde oluşur. (tehdit-fiziki kuvvet-korkutma vs)
  gece vakti,silahla,birden fazla kişi tarafından vs.işlenirse nitelikli yağma adını alır.keza yol kesme ve adam kaldırmak (kaçırmak) şeklinde işlenirse yine nitelikli yağma suçu işlenmiş olur.
  eski tck.nunda 495-500 yeni tck 148-150 maddelerinde düzenlenmiştir.

  bu suça gasp da denir
 • eski 765 sayılı tck 'nunda yağma suçu

  yağma ve yol kesmek ve adam kaldırmak

  madde 495 - (değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)
  (değişik: 28/9/1971 - 1490/14 md.) her kim,menkul bir malın zilyedini veya
  cürüm mahallinde bulunan bir başkasını cebir ve şiddet kullanarak veya şahsen
  veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdit ederek o malı tes-
  lime yahut o malın kendi tarafından zaptına karşı süküt etmeye mecbur kılarsa
  on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahküm olur.
  bir malın yağması esnasında veya akabinde fiili icra veya itmam etmek veya
  malı kaçırmak yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak için mal sahibine
  veya vaka mahalline gelen başkasına karşı cebir ve şiddet veya tehdit icra eden
  kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur.

  madde 496 - (değişik: 28/9/1971 - 1490/15 md.)
  her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen bü-
  yük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdit ederek o kimsenin yahut başkası-
  nın zararına hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza etmeye yahut kopa-
  rıp mahvetmeye mecbur bırakılırsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis ce-
  zasına mahküm olur.

  madde 497 - (değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)
  (değişik: 28/9/1971 - 1490/16 md.) yukarıdaki maddelerde beyan olunan cü-
  rümler, geceleyin veya silah ile tehdit ederek işlenirse onbeş seneden yirmi
  seneye kadar ağır hapis cezası verilir.
  bu fiiller, yol kesmek suretiyle veya içlerinden velev birisi görünür şe-
  kilde silahlı bulunan ikiden ziyade kimseler yahut kıyafetini tebdil etmiş olan
  şahıslar tarafından işlenirse ağır hapis cezası 20 seneden aşağı olamaz.

  madde 498 - (değişik: 28/9/1971 - 1490/17 md.)
  bir kimse, her ne suretle olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında
  büyük bir zararla korkutularak yahut hükümet tarafından verilmiş gibi emir gös-
  tererek başkasını para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet göndermeye
  veya bir mahalle koymaya veya bunların kendi eline geçmesini temin etmeye mec-
  bur kılarsa onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahküm olur.

  madde 499 - (değişik: 28/9/1971 - 1490/18 md.)
  her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet almak için bir
  kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir mahalle kaldırırsa, maksadına nail
  olmamış ise onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı-
  lır.maksadına nail olmuş ise cezanın yukarı haddi hükmolunur.
  (değişik: 21/11/1990 - 3679/24 md.) her kim, birinci fıkrada gösterilen fi-
  ili siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmi makamları bir işi yapmaya veya
  yapmamaya icbar için işlerse müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.

  madde 500 - (değişik: 28/9/1971 - 1490/19 md.)
  her kim, 64 ve 65 inci maddelerde beyan olunan ahvalin maadasında evvelce
  hükümete haber vermeksizin adam kaldırma cürmünden maksud olan şeyi elde etmek
  için şifahi veya tahriri muhabere naklederse üç seneden beş seneye kadar hapis
  cezasına mahküm olur.

  yeni tck.nunda yağma suçu

  yağma

  madde 148. - (1) bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

  (3) mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

  nitelikli yağma

  madde 149. - (1) yağma suçunun;

  a) silahla,

  b) kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

  c) birden fazla kişi tarafından birlikte,

  d) yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde,

  e) beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

  f) var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

  g) suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

  h) gece vaktinde,

  işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (2) yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

  daha az cezayı gerektiren hal
  madde 150. - (1) kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

  (2) yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.
  .
 • istanbulun fethi sonrasında 3 gun boyunca kentin yerle bir olmasına neden olan osmanlı gelenegi. bu gelenekte, savasa katılan her askerin yagma hakkı vardır.
  (bkz: zorbalık)
 • bankalarının kredi kartı dağıtma şekline denir.
  hışşttt, yağma yok!
 • "her şey payına düşeni alır bu yağmada;
  rüzgar sesimizi,
  güneş gölgemizi
  ve akıl gerili kalır yıldızların ağında.." *
 • neoliberalizmin gelişme ve yayılma şekli.. serbest piyasaya açılma veya özelleştirme de denildiği oluyor..

  "yağma"nın elektirikte, santrallerde ve yaşadığımız elektrik kesintisinde* karşımıza çıkan hali için
  ilk önce: http://www.birgun.net/…a=59&devami=22595#haber_basi
  ardından da: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=191987