şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 2018 imar barışı kapsamında başvuru yapıldığında imar kanununa aykırı yapılmış taşınmaz için verilecek resmi belgenin adı. vaktiyle turgut özal'ın verdiği tapu tahsis belgesinden çok da bir farkı olmayacağı öngörülebilir.
 • arsa tapusu ile yapı kullanma izin belgesi arasındaki ara geçiş formu.

  parasını veren bunu (eğer binası için risksizdir raporu alabilirse) kat mülkiyetine upgrade edebilecek barış kapsamında.
 • çevre ve şehircilik ile maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan, "yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar" başlıklı tebliğ, resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  tebliğ, yapı kayıt belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen hazineye ait taşınmazların satışı, yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor.

  buna göre, yapı kayıt belgesi 31 aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. belge için müracaatlar 31 ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

  tebliğle, gerektiği durumda bakanlar kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.

  müracaatlar e-devlet üzerinden yapılacak
  yapı kayıt belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-devlet üzerinden "yapı kayıt belgesi formu"nun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek.

  müracaatların e-devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra yapı kayıt sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-devlet kanalıyla alınabilecek.

  başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, yapı kayıt belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.

  uygulama kapsamında her yapı için sadece bir yapı kayıt belgesi düzenlenecek.

  ödemeler nasıl yapılacak?
  düzenleme kapsamında yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı emlak vergisi kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

  yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

  buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (ges) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

  söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.

  ruhsatsız binaya bedelin tamamı ödenmeden belge düzenlenmeyecek
  yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.

  yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek.

  bu kapsamda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

  yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek söz konusu belge düzenlenecek.

  bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren yapı kayıt belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesinden faydalanamayacak.

  yapı kayıt belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, çevre ve şehircilik bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

  yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek
  tebliğe göre, yapı kayıt belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak.

  belge verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

  yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

  belge alındıktan sonra, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapabilecek.

  bunun için yapı kayıt belgesi, mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine dair ilgili belediyesinden alınan belge, bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya maliklerce imzalanmış yönetim planı, yapı kayıt belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya lisanslı harita kadastro büroları tarafından düzenlenmiş zemin tespit tutanağı ile ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulabilecek.

  ancak daha önce yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin bakanlık hesabına yatırılmasından sonra, tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılabilecek.

  kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun'un ek 1'inci maddesinin uygulanmasına da engel teşkil etmeyecek.

  inşaat halindeki yapılar da düzenleme kapsamında
  öte yandan, inşaat halindeki yapılara da 31 aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi verilebilecek. ayrıca yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

  yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin verilen düzenleme kapsamında belge sahibi yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.

  hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar ne olacak?
  yapı kayıt belgesi alınan yapıların hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

  bu şekilde yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

  taşınmazın yüz ölçümü büyük, üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan parsellere ayrılacak, bunun mümkün olmaması durumunda ise taşınmaz hisseli olarak satışa çıkarılacak.

  belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapılara ise yapı kayıt belgesi verilebilecek. böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılabilecek.

  boğaziçi sahil şeridi ve tarihi alanlardaki yapılara belge yok
  tebliğle, yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapıların ayrıntıları da belirlendi.

  buna göre, 18 kasım 1983 tarihli ve 2960 sayılı boğaziçi kanunu'nda tanımlanan boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile istanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı kanunun geçici 16'ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve çanakkale savaşları gelibolu tarihi alanı'nda bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve maliye bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş hazineye ait araziler üzerinde bulunan yapılar hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek.

  yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda ise belge iptal edilecek ve bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak. ayrıca yapı kayıt belgesi bedeli olarak yatırılmış bedel de iade edilmeyecek, belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

  yapı kayıt belgesinin geçerlilik süresi
  yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

  belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu ise malikin sorumluluğunda olacak.

  öte yandan, yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin denetimini de bakanlık yürütecek.

  yapı kayıt belgesi düzenlenmesi safhasında e-devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" başlıklı 206'ıncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

  belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus yapı kayıt belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan yapı kayıt belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek.

  link.
 • bir yandan bu ülkede yasalara kurallara uymanın enayilik olduğunu yeniden tescilleyen, öte yandan hazine ve belediye arazileri üzerine yapılmış kaçak yapıları da kapsaması nedeniyle tarihe yağma belgesi olarak da geçecek sözde imar barışı konulu çevre ve şehircilik bakanlığı tebliği ile yasa dışı olarak inşa edilmiş kaçak yapılara ve/veya yasal yollarla inşa edilmiş binaların kaçak kısımlarına ‘yasal’ statü veren yeni belge. vergisini ödeyen bir vatandaş olarak hazine ve belediye arazileri üzerine yapılmış kaçak yapıların peşkeş çekilmesine neden olacak bu tebliği hazırlatanlara, yayımlatanlara, talimatı verenlere hakkımı helal etmiyorum. dilerim ki bu ülke ben ölmeden önce bir hukuk devletine dönüşür de bu yağmayı yapanlardan hesabı sorulur.

  tebliğin resmi gazete linki

  not: tanımda düzeltme yapıldı
 • ç.ş.bakanlığınca konu ile ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiş=

  1-) imar barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
  31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

  2-) imar barışı başvuruları nereye yapılır?
  başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

  3-) yapı kayıt belgesi nedir?
  imar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

  4-) imar barışı sürecinde ödenecek olan yapı kayıt belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
  arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

  5-) yapı kayıt belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
  yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
  yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

  6-) imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
  imar kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

  7-) yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
  yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

  8-) imar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
  yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

  9-) imar barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
  müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

  10-) başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
  yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

  11-) hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
  üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
  hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
  3194 sayılı imar kanunu’nun geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

  12-) kanunun uygulanmayacağı istanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
  fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda yapı kayıt belgesi verilmeyecektir.
  http://webdosya.csb.gov.tr/…mada-20180601150242.pdf

  13-) hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar imar barışından faydalanabilecek mi?
  hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

  14-) yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
  yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

  15-) sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?
  3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.

  16-) hazine adına kayıtlı 2b kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de yapı kayıt belgesi alınabilecek mi?
  evet, 2b kapsamında olması yapı kayıt belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

  17-) imar barışı kapsamında hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?
  öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alınmalıdır. daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar talep üzerine rayiç değer üzerinden bakanlığımızca hak sahiplerine satılacaktır.

  18-) imar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?
  evet, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

  19-) ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak?

  ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

  20-)yapı kayıt belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk (yola terk gibi) var ise terk işleminden sonra mı belge alınacak?
  yapı kayıt belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.

  21-) imar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  22-) 31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?
  evet, bu yapılar da yapı kayıt belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

  23-) köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  24-) kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?
  hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.

  25-) arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?
  başvurular beyan üzerine yapılacağı için daire ve dükkânların kullanım alanları malik tarafından beyan edilecek.

  26-) çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?
  evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da yapı kayıt belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

  27-) imar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan yapı konut kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?
  evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  28-) örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için yapı kayıt belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?
  yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. yani 4 kat geçerli olacaktır.

  29-) başvurular nereye yapılacak?
  başvurular e-devlet üzerinde yapılacaktır.

  30-) iskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?
  evet, bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden yapı kayıt belgesi alınabilecektir.

  31-) çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?
  evet, bu yapılar da yapı kayıt belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

  32-) 31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de yapı kayıt belgesi alınabilecek mi?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  33-) konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda yapı kayıt belgesi nasıl alınacak?
  konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre yapı kayıt belgesi bedeli hesaplanacak. hesaplanan toplam bedelin konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak yapı kayıt belgesi alınabilecek.

  34-) imar barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  35-) başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?
  hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. ancak gayrimenkulün sahibi tarafından yapı kayıt belgesi alınabilir.

  36-) firmalar/tüzel kişiler başvurularını nasıl yapacaklar?
  e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (örn: firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.)

  37-) yapı kayıt belgesi için çok malikli yapıda herkesin başvuru yapması gerekli midir?
  yalnızca bir kişinin e-devlet üzerinden başvuru yapması yeterli olacaktır.

  38-) güneş enerjisi santralleri (ges) imar barışı kapsamında mıdır?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  39-) yapı kayıt belgesi için herhangi bir proje/rölöve çalışması istenecek mi?
  hayır, herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde kanun kapsamında gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.

  40-) bağımsız birimler için numarataj başvurusu yapılacak mı yoksa dış kapı numarası yeterli olacak mı?
  dış kapı numarası yeterli olacak.

  41-) aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?
  yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.

  42-) yapı denetim borcunu ödemeden belge alınabilecek mi, alındığı takdirde yapı denetimin hakları ne olacak?
  evet, alınabilecek, fakat borçla ilgili kısım yapı denetim mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilecektir. aralarındaki özel hukuk ilişkilerine göre sorun çözülecektir.

  43-) prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?
  evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilecekler.

  44 -) yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi ?
  hayır, öncelikle yapı kayıt belgesi alınmalıdır.

  45-) tapu tahsis belgesi olan yapılar da imar barışından faydalanabilecek mi?
  tapu tahsis belgesi olan yapılar da imar barışından faydalanabilecektir.

  46-) devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan yerler) yapı kayıt belgesi için başvuruyu bakanlık mı yoksa kullanan mı yapacak. yapı kayıt belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edilecek mi?
  bu alanı kullanan müracaatta bulunacak. mevcut m² üzerinden ecri misil alınmaya devam edilecek.

  47-) aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?
  sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.

  48-) mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de yapı kayıt belgesi başvurusu yapılabilir mi?
  yapı kayıt belgesi başvurusu yapılabilir.

  49-) başvurular yapının bulunduğu ilden olmak zorunda mı? maliklerin yurt dışında olması durumunda başvuru yapılabilir mi?
  istediği yerden e- devlet üzerinden başvuru yapabilir.

  50-) yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?
  yapı kayıt belgesi müracaatı e-devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı türk ceza kanununun “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

  51-) yapı kayıt belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?
  kullanılabilir

  52-) bina değeri hesaplanırken yıpranma payı düşülecek mi?
  hayır düşülmeyecek.

  53-) yapı kayıt belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?
  bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

  54-) yapı kayıt belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
  yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

  55-) imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
  imar kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

  56-) yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
  yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

  57-) imar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
  yapı kayıt belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

  58-) hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
  üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar,
  hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,
  3194 sayılı imar kanunu’nun geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

  59-) hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar imar barışından faydalanabilecek mi?
  hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere, hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

  60-) yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
  yapının yıktırılıp yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar.

  61-) iskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, yapı kayıt belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?
  iskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için yapı kayıt belgesi başvurusu yapılabilecektir.

  62-) imar barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?
  yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.

  63-) kat mülkiyeti tesis edilmek istenen yapı için yapı kayıt belgesi alınacak mı?
  kat mülkiyeti tesisi için öncelikle yapı kayıt belgesi alınması gerekmektedir.

  64-) hazineye ait taşınmazın sosyal donatı için kesin tahsisli olup olmadığı bilgisi nerden alınacaktır?
  hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi milli emlak genel müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.

  65-) yapı kayıt belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?
  yapı kayıt belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

  66-) hisseli yapılarda bir kişi yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödediğinde diğer maliklerden hangi usul ile kendi paylarına düşecek bedeli talep edecektir?
  yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden ykb düzenlenmez. yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hukuk hükümleri çerçevesinde diğer maliklerden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

  67-) yapı konut kooperatifleri imar barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?
  evet, yapı konut kooperatifleri imar barışından faydalanabilecektir. yapı konut kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-devlet şifresi ile başvuru yapabilir. ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.

  68-) tüzel kişiler (şirket vb.) imar barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?
  evet, tüzel kişiler (şirket vb.) imar barışından faydalanabilecektir. tüzel kişiler (şirket vb.) adına yetkili kişi kendi e-devlet şifresi ile başvuru yapabilir.

  69-) sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar imar barışından faydalanabilecek mi?
  sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar imar barışından yararlanamaz. planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.
 • gasp, talan ve işgalci güçlere geçit veren belgedir. rezilliktir...