şükela:  tümü | bugün
 • baslik: ukte dolduruyorum, bari faydam dokunsun.

  dernekler kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulur.

  medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir.

  dernek kurmak için gerekli belgeler

  1. dernek kurucuların imzalarına taşıyan 4 adet dernek kuruluş bildirisi,

  2. dernek kurucuları tarafından hazırlanmış ve imzalanmış 4 adet dernek tüzüğü,

  3. dernek kurucularının 2’şer adet onaylı nüfus cüzdanı örneği,

  4. kurucuların 1’er adet adli sicil belgeleri,

  5. kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri, dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıkların belirten imzalı beyannameleri,

  6. geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin adı, soyadı, adreslerini ve imzalarını belirten liste,

  7. kurucular arasında yabancı tebaalı sahip olduklarını gösterir belgelerin onaylı örnekleri.

  8. yukarıda sayılan belgeler 4’er nüsha hazırlanarak dilekçeye ekli olarak mülki amire verilir.

  ayrica (bkz: dernekler kanunu)
 • national endowment for democracy ve benzeri kuruluşlardan destek almanın işin gayr-i ahlaki bir bonusu olduğunu düşünmek.
 • derneklerle ilgili mevzuatta pek çok değişiklik olduğu için internetten bulacağınız bilgiler çoğunlukla güncelliğini yitirmiş bilgiler. sivil toplum geliştirme merkezi'nden aldığım taze haberlere göre dernek kurmak için gerekli belgelerin listesi ekim 2010 itibariyle aşağıda sıralanmıştır:

  "dernek kuruluşu ile ilgili gerekli belgeler dernekler yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilmiş olup, gerekli belgeler şu şekildedir;

  a) kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
  b) kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
  c) dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
  d) kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren içişleri bakanlığınca verilmiş izin belgesi,
  e) kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
  f) yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
  büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir."

  ilgi ve alakası için, değerli araştırmaları için stgm hukuk hattı koordinatörü avukat sayın yasemin öz'e teşekkürü bir borç bilirim.