şükela:  tümü | bugün
 • 1882 doğumlu, "proleter şair" olarak anılan kadın şair. 17 sene esirgeme derneği'ne iş işlemiş. şark eşya pazarı'nda, darphane'de çalışmış. hilâl_i ahmer'e iş işlemiş. savaş yıllarında komşuların mektuplarını yazmış. suni çiçekler yapıp satmış (kaynak: a cerrahoğlu, "türkiye'de sosyalizm 1848-1925).1918'de yazdığı ve nazikter'in 15 şubat 1335 tarihli 20. sayısında yayımlanan bir şiiri şöyle imiş:

  mahalleden iki gündür verilmiyor ekmek
  kolay değil gece gündüz bu açlığı çekmek
  zavallı milletin aç karnı dört buçuk senedir
  iaşe mes'elesi hallolunmuyor bu nedir...
  satıldı evlerin eşyası hep bir ekmek için
  ne yaptı millet acep bu azabı çekmek için
  kiminde kalmadı yatmak için yatak yorgan
  doyunca bulmadı birçokları yazık kuru nân
  şaşırdı yollarını genç kadınlar oldu zelil
  eden bu milleti açlıktır hep bu rütbe sefil
  sokak sokak kadın erkek çoluk çocuk dilenir
  görünce bunları bir yâre dilde tazelenir
  mahalle ekmeği çıkmazsa iş fenalaşıyor
  çoluk çocuk dökülüp yollara aç ağlaşıyor
  o gün hamur çamur ekmekler on beşe satılır
  paran da yoksa yetim yavrularla aç yatılır
  elimde iğne kalem var da ben de muhtâcım
  yetim vedad'ım ile kırk sekiz saattir açım
  çalışmak isterim iş yok, bu hâle hayrânım
  bu aç yetime bakıp ağlarım perişânım
  vatan harâbe fakir millet aç sefil uryân
  bugün düşüncesi halkın biraz kömür ile nân...
 • ilk kadın işçi şairimizdir.

  kazancı bedih'in seslendirdiği gazellerden:

  "gül ruhlarını gonca-i zibâya değişmem
  endâm-ı dilârânızı tubâyâ değişmem"

  pir'in* okuduğu diğer birçok gazel gibi nezihe yaşar bükülmez'e ya da bilinen adıyla nezihe hanım'a aittir.
  ya da
  "mecnun isen ey dil sana leyla mı bulunmaz" diye başlayan gaze de ona keza... ve daha niceleri...

  buraya bir başka gazelini sabret gönül'ü de yazmak farz oldu:

  sabret gönül

  sabret gönül eyyâm-ı sefâ yâre de kalmaz
  gam çekme ki vuslat demi ağyâre de kalmaz

  güller solar, ezhâr* dağılır bâd-ı hazanla
  gülzâra, hezâra*, gül-i pürhâre de kalmaz

  sür’atle geçer vakti civâni heder etme
  elbet bu hüsn*, yâr-i füsunkâre de kalmaz

  çek cevrini, canâna sakın etme şikâyet
  bir gün gelir âhın o sitemkâre da kalmaz

  mevt, cismini kalbettiği gün hâke neziha
  gam, girye*, biter tali’gaddâre de kalmaz
 • "bir sen misin alemde tabib illet-i aşka*
  teşhis-i dile* başka etıbba mı bulunmaz

  al aşkını ver gönlümü allah için olsun
  dil* vermek için dilber-i rana mı bulunmaz

  mesut edecek seni kimse yoksa nezihe
  meşgul edecek bir sürü hülya mı bulunmaz" *
 • yaşar nezihe hanım'ın bir deste menekşe(1915) ve feryadlarım(1924) adlarında iki şiir kitabı bulunmaktadır. bunlardan ikincisinin baş kısmında hayatı hakkında malumat vardır. ayrıca i. halil çelik tarafından müstakil bir kitap yayınlanmıştır: yaşar nezihe hanım/hayatı, sanatı, gazelleri(dal yayıncılık, şanlıurfa, 1987)

  bükülmez'in daha geniş bir hayat hikâyesi ibnulemin mahmut kemal inal'ın son asır türk şairleri'nde bulunmaktadır. tercüme-i hâli özetle şöyledir:
  yaşar nezihe bükülmez, şehremaneti kantar idaresi'nde hademe olan bir zatın kızıdır. 1880'de baruthane yokuşunda harap bir evde doğdu. altı yaşında annesini kaybetti. sarhoş ve cahil babasının rıza göstermemesine rağmen kapıağası ibrahim ağa mektebine girdi, bir süre okudu. iki kez evlendi, lakin mesut olamadı. ilk şiirleri 1896'dan itibaren mazlûme, mehcûre, mahmûre imzaları ile malûmat gazetesinde yayımlandı. daha sonra hanımlara mahsus gazete, sabah, kadın, terakki, kadınlar dünyası gibi dergi ve gazetelerde yazdı. ibnülemin'e gönderdiği 29 kanun-ı evvel 1940 tarihli mektupta şöyle diyor:

  "...silivrikapısı'nda büyüdüm. şiirlerim uzun seneler edebî mecmualarda intişar etti. nihayet bana şairsin dediler. eğer yazdığım mevzun sözler şiirse bugün bir kucak şiire mâlikim. altmış senelik hayatımda iki gün gülebildim.

  zevk alamadım hayatın bahârından yazından
  kara bahtım utansın saçımın beyazından

  hayatım serteser bir faciadır. sevdiklerimden zulüm, hürmet ettiklerimden hakaret gördüm...."

  1971'de vefat etmiştir*.

  ibnülemin kendisi hakkında yazdıklarını şu hükümle kapatıyor: "yaşar nezihe de o kıymetlilerdendir ki, talihin çirkinliğine mukabil eserlerinin güzelliği ile müteselli olabilir."

  (ibnülemin doğum tarihini 1882 olarak gösteriyor, fakat şairenin oğlu doğum tarihinin 1880 olduğunu söylemiş sonradan)
 • sırrı süreyya önder onun nezdinde dünyanın emekçi kadınlarını yazmış, yazının peşine de bu topraklarda yazılan ilk bir mayıs şiirini ekleyivermiş

  1 mayıs
  ey işçi…
  bugün hür yaşamak hakkı seninken
  patronlar o hakkı senin almışlar elinden.
  sa’yınla edersin de “tufeyli”leri zengin
  kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin?
  rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkâd;
  lakin seni fakr etmede günden güne berbâd.
  zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden.
  azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.
  sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün.
  bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.
  ey işçi…
  mayıs birde bu birleşme gününde
  bişüphe bugün kalmadı bir mani önünde…
  baştanbaşa işte koca dünya hareketsiz;
  yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.
  patron da fakir işçilerin kadrini bilsin
  ta’zim ile, hürmetle sana başlar eğilsin.
  dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.
  bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.
  herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay
  sen bunları hep kendin için şan-ü şeref say…
  birgün bırakınca işi halk şaşkına döndü.
  ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü.
  sayende saadetlere mazhar beşeriyet;
  sen olmasan etmezdi teali medeniyet.
  boynundan esaret bağını parçala, kes, at!
  kuvvetedir hak, hakkını haksızlara anlat.

  http://www.radikal.com.tr/…&date=&articleid=1042114
 • zamanın aydınlık dergisinde şöyle bir açıklaması geçmiş, önemli kadın şair, yazarlarımızdandır.

  “iki kitabım var. “bir deste menekşem” 1915’te marifet kütüphanesi tarafından yayımlandı. “feryatlar”ımın neşir yılı da 1924’tür. dört dosya dolusu şiir yazmışım. bazıları bestelenen 250’den fazla şarkım var. hayatım yazmakla geçiyor. tecvit, karabaş, mızraklı ilmihal, tuhfe-i vehbi manzum kitaplarını ve fuzûlî’yi bir-iki kez okudum ve bir-iki nazire yazdım. vaktimin çoğunu kasnak işlemekle ve kitap okumakla geçiririm. hayatta çok çektim. hayatım baştanbaşa facia ile geçti.”

  gül ruhlarını gonca-i zibaya değişmem *

  gül ruhlarını gonca-i zibaya değişmem
  endamı dîlâranızı tubaya değişmem.

  virane nişîn olsam, emin ol ki seninle
  ben meskenimi tarımı balaya değişmem.

  tenha gecelerde beni eyler müteselli,
  baykuş sesini bülbülü şeydaya değişmem.

  peymane'i sem nûş ederim saki-i gamdan
  bir katresini bir dolu sahbâya değişmem.

  sen naz ile gözler süzüp ettikçe tebessüm
  bir handeni vallahi bu dünyaya değişmem.
 • nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
  yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım
  görmedim gönül yüzünü ah u figan etmedeyim

  kapladı bu nar-ı firkat hüsn ü gam al u demi
  korkarım hacre kadar böylece suzan olayım

  sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi
  ger dilersen yusuf u asa bend-i zindan olayım

  lütfi'yim bülbül gibi gülşende feryat eyledim
  vuslat-ı yar ile ancak şad-ı handan olayım

  ps: bu gazel de kendisine aittir. kazancı bedih'in yorumu ise fevkaladenin fevkındedir efendim.
 • aşkım ebedidir isimli şiiri çok güzeldir.

  aşkım ebedidir, erecek sanma zevale,
  dönsem elem-i kahr-ı firakınla hilale.

  bigâne-i gamdım seni ben görmeden evvel
  ettin bugün eğlencemi feryad ile nale,

  sevdimse seni safveti vicdan ile sevdim:
  bir lâhza bile düşmedim ümmîd-i visale,

  etmez mi eser kalbine feryadı hazinim?
  kâfir bile giryan oluyor şimdi bu hale.

  kim derdi kader dûr edecek birbirimizden
  eyyamı saadet dönecek böyle hayale.

  aylar, seneler böyle firakınla geçerde
  hâla seni zalim, edemem hakka havale!

  feryad ederek ağlar ise çok mu nezihe,
  düştü yine bir sahili yok bahr-i melâle!
 • saygıyla eğiliyoruz