şükela:  tümü | bugün
 • yeni yds'den bahsediyorsak artık o kafanızdaki "yea çeviri soruları ne kolay be" saçmalığını kafanızdan atın, kafası kırılıyor adamın. fena bir şekilde birbirine yakın şıklar sizlerin en yakınını değil çevirinin tam karşılığını veren cümleler bulmanızı gerektirmektedir.

  eskiden detaycı olma, ilk doğru hissettiğini yapıştır taktikleri iş yapıyordu ya, hah işte onlar kol gibi girdi birilerine bu sınavda. bu sınav artık okuduğunu tamamen anlama ve onun üzerinden genel çıkarım yapma işidir, paragraf sorularını neredeyse birebir çevirecek kadar sağlam çözün bol bol bol bol.

  örnek vereyim 7 nisan 2013 yds'de basit bir yakın anlam sorusu, deniz biyolojisi benzeri bir bölümdeki arkadaşımın yüksek lisans tezi için bir aydır yaptığım akdeniz tuzlusu balıkları hakkındaki çeviri içerisinden "mavi yüzgeçli orkinos" (bluefin tuna) çıkararak tebessüm etmemi sağlamıştır. sağlamdı beaaa!
 • girmeyin.
 • eyvallah la. işime yarayacak tavsiyelerdir inşallah :d
 • 2015 bahar yds başvuruları başladı. girmek için öncelikle başvurmayı unutmayın.
 • banada verin diyeceğim tavsiylerdir.2 ayda 55 almak mümkün olur mu bilmiyorum,en kötü eylüle 65 aldırın bana,hadi gözünüzün yağını yediklerim.
 • 2016 başvuruları başlamıştır
 • bu sınav öncelikli olarak bir okuma çeviri sınavıdır, yani önce okuduğunuzu anlamanız gerekir. şunu görünce cevap şu olur, şunu görünce bunu işaretle tarzı soruların devri bitmiştir.

  hala piyasada taktik, teknik ile ders anlatan yds hocalarına, paragrafına anlamanıza gerek yok diyen hocalara sakın kanmayın. ne kadar çok okuma, çeviri, ve kelime çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. bu şekilde eğitim veren yüz yüze ve online yds kurslarını seçmeye çalışın. reklama girmeye gerek yok, ararsanız bulursunuz.

  sıfırdan başlayarak yds'de başarılı olmak da mümkündür. bunu başaran bir çok insan biliyorum. doğru çalışma yöntemi, iyi bir kurs, bol okuma ve çeviri bu sorunu çözer.

  ayrıca (bkz: sıfırdan yds'ye nasıl hazırlanılır)
 • yıllara göre en çok çıkan kelimeleri paylaşarak destek vermek istediğim konudur.
  abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak
  abrogate: yürürlükten kaldırmak, son vermek(bir kanuna veya anlaşmaya son vermek)
  abruptly: aniden, ani ve nezaketsiz biçimde
  absolute: tam, mutlak, tamamen, kesin
  abstract: soyut
  absurd: saçma, gülünç
  abundant: bol, çok
  accomplish: başarma, tamamlama
  accord: uzlaşma
  accordingly: buna göre
  accountant: muhasebeci
  accurate: kesin, doğru, yanlışsız
  accused: sanık
  accustomed: alışkın. alışılmış, her zamanki
  achieve: başarma, elde etme
  acknowledgement: onaylamak, kabul etmek, tasdik etmek
  acute: keskin (düşünce), şiddetli, dar açı, çok çabuk ve tehlikeli bir biçime gelen hastalık
  adapt: uyum sağlamak
  addicted: bağımlı, tiryaki
  addiction: bağımlılık
  additional: ilave, ek
  adequate: yeterli, uygun, elverişli
  adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak
  adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir
  administrate: yönetmek, idare etmek
  admirable: takdire değer
  advanced: ilerlemiş, ileri
  affable agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir
  affair: olay, mesele, sorun
  affectionate: müşfik. sevecen
  affluent wealthy: varlıklı
  agreeable: razı, hoş, iyi
  aid: yardım
  aisle: sıralar arası, yol, geçenek
  alliance: ittifak
  ally: müttefik, dost
  alter change
  ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen
  amend düzeltme. değiştirme
  ample gerektiğinden çok. bol
  annual yıllık. yıldönümü
  anticipate tahmin etmek. ve ona göre davranmak
  apparel clothing. kılık kıyafet
  appetite desire for food. iştah. arzu
  appreciate takdir etmek
  apprehension fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış
  approach yaklaşım. tarz
  approval tasvip. onay; resmi izin
  argue tartışma. münakaşa. iddia etme
  argument tartışma; sav. iddia
  article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
  artisan zanaatçı. esnaf
  ashamed utanmak
  assassinate suikast yapmak
  asset advantage kıymetli şey. beceri. erdem
  asset servet; değerli nitelik
  astonished hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
  at once derhal; aynı anda
  attack saldırmak
  attainment achievement. başarı. elde etmek. marifet
  attempt teşebbüs etmek. denemek
  attract cezbetmek. çekmek
  available elde edilebilir. müsait
  avidity gayret. heves. hırs
  award ödül. mükafat
  base temel. esas; askeri üs
  beneficial faydalı
  benefit fayda. yarar
  blame suçlamak
  blink open and close. gözlerini kırpıştırmak
  bloom çiçek açmak
  blossom çiçek açmak. canlanmak. gelişmek
  blunder gaf. gaf yapmak
  border sınır
  break off kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
  breakthrough cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
  briskly quickly. energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik
  bruise berelemek. ezmek; bere. ezik
  brush up review tazelemek
  brutality cruelty vahşilik
  budget bütçe
  bump vurma. toslama; şiş. tümsek
  burglar (ev. dükkan) soyan hırsız
  bury gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek
  call at uğramak
  call off iptal etmek
  call on ziyaret etmek; talep etmek
  call up telefon atmak
  candidate aday. namzet
  capable yetenekli. ehliyetli
  captivate büyüleme. esir etme, cezbetmek
  cautious ihtiyatlı. tedbirli
  chance şans. tesadüfen olmak
  charge ücret; itham; hamle; şarj
  charity sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
  cheer neşe. tezahürat
  chemist kimyager; eczacı
  choice seçmek
  choir koro
  clammy yapış yapış; soğuk nemli
  clarify açıklamak. açıklık getirmek
  clear temizlemek. aklamak. izin vermek
  clerk memur. tezgahtar. sekreter
  cliff uçurum. sarp kayalık
  clog tıkamak. tıkanmak; takunya
  coast kıyı
  coincidence tesadüf
  collar yaka; tasma
  collide çarpışma. çarpma
  combine birleşmek. birleştirmek
  commerce ticaret
  compare mukayese etmek
  compensation bedel. tazminat. telafi
  compete yarışmak; rekabet etmek
  competent capable ehil. yetenekli. yetkili. -
  competition yarışma. rekabet. sınama
  complaint şikayet etmek
  complete tamamlamak; tamamen
  composed birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
  compromise uzlaşmak
  conceal gizlemek. saklamak. örtmek
  concurrence agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
  condense yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
  confidence güven. itimat
  confidence kendine güven
  confidential secret gizli. sır
  confirm teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin
  confiscated seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek
  conflict çelişmek
  congratulate tebrik etmek
  conscientious careful vicdanlı; dikkatli
  consequence netice ; önem
  conserve koruma muhafaza etme
  consider hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
  consist of müteşekkil olmak. oluşmak
  consistently mütemadiyen. devamlı
  constitute teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
  constitution anayasa
  contaminate kirletmek; zehirlemek. bozmak
  contented halinden memnun. mutlu
  cooperation işbirliği
  courteous nazik. kibar. saygılı
  coward korkak
  creative yaratıcı
  crime suç. cürüm
  criminal suçla ilgili; suçlu; cezalı
  crooked eğri. çarpık. virajlı. hilekar
  crop mahsul
  crowd kalabalık
  cruelty zulüm. acımasızlık
  dabble su serpme; amatörce uğraşma
  deadline son teslim tarihi
  decade on yıl
  deception aldatma. hile
  deceptive aldatıcı. yanıltıcı
  dedicate adamak; ithaf etmek
  defeat yenme. bozguna uğratmak
  deficient eksiz yetersiz. noksan
  delicate nazik. hassas. narin
  delight sevinç. zevk. haz,
  denial inkar. yok sayma
  deny inkar etme
  depict göstermek. dile getirmek
  deplore teessüf etmek. üzülmek
  dept borç
  desperate ümitsiz; gözü dünmüş
  despondent ümitsiz. meyus
  determine belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı
  detest nefret etmek. tiksinmek
  device alet. aygıt
  devote ..-e adamak
  diluted sulandırılmış. su katılmış
  diminish azaltmak. küçültmek. eksiltmek
  discipline punish disiplin; cezalandırma
  discourteous nezaketsiz. kaba
  discreet saygılı. dikkatli ve nazik
  discretion basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
  discuss talk about tartışma. münazara etmek
  disease hastalık
  disgraced ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
  disgust iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma
  dishonest sahtekar
  disintegrate parçalamak. bölünmek
  disposition eğilim. mizaç. düzen. tertip
  dispute tartışma
  dissolve çözmek. dağıtmak. yok olmak
  distinguish ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş
  distrust güvenmemek
  ditch hendek. ark. kanal
  divert başka yöne çevirmek; saptırmak
  divide bölmek. ayırmak
  divulge reveal ifşa etmek. açığa vurmak
  doubt şüphe. kuşku
  drift sürüklenmek
  drowsy sleepy uykulu. uyku veren
  duplicate copy kopyasını yapmak
  dwindle diminishes. giderek azalmakeagerness şevk. istek. arzu
  edge kenar; avantaj
  efficient verimli. randımanlı
  elevation kaldırma. yükseltme; terfi
  embark (on) gemiye binmek; başlamak
  embarrassment utanma. mahcubiyet
  emerge meydana çıkmak
  emit yaymak. çıkarmak
  employer iş veren
  encouraging teşvik edici. cesaretlendirici
  endearing sevdiren
  enhance değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
  enlarge büyütmek. genişlemek
  enlighten aydınlatmak
  enthusiastically şevkle. hararetle
  envy kıskanma. gıpta etme
  equivocal ambiguous iki anlama gelebilen
  espionage casusluk
  essential gerekli
  examine ınspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek
  excessive aşırı. haddinden fazla
  exchange karşılıklı değişmek
  excuse mazeret
  exempt bağışık; muaf; hariç tutmak
  exhausted bitmiş. tükenmiş. yorgun
  exhibition sergi
  existence varlık
  exotic unusual
  expand genişle(t)mek. büyümek
  expedition yolculuk; sefer
  explicit definite açık. sarih
  explore keşif. inceleme gezisi
  explorer kaşif seyyah
  expose ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
  exposure ifşa; korunmasızlık; poz
  extensive büyük. derin. kapsamlı
  extremely; oldukça fazla
  fabric kumaş. doku
  fact gerçek. olgu
  faint ındistinct donuk. baygın
  far uzak; çok
  fatigue yorgun. bitkin; yormak
  fearsome dehşetli. korkunç
  feasible yapılabilir. mümkün
  feeble weak zayıf. kuvvetsiz
  fever ateş. hararet; humma
  firing. ateşleme; pişirme; işten atma
  fiscal mali
  flawless kusursuz. defosuz
  flee from run away kaçmak. firar etmek
  flip fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
  float aimlessly drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak
  floor zemin
  fluctuate inip çıkmak
  flushed red kızarmak. utanmak
  foggy misty, sisli
  fool aldatmak. şaka yapmak. kandırmak
  foolishness aptallık. budalalık
  forecast tahmin etmek
  forestall erken davranıp önlemek
  fortunate şanlı. talihli
  frank açık sözlü. içten. samimi
  frightened korkmuş
  fume pis kokulu gaz. yaymak
  futile boşuna. beyhude
  gain kazanmak. elde etmek
  gash deep cut derin yara
  germinate grow çimlenmek. çimlendirmek
  gift hediye; yetenek
  giggle kıkırdamak
  gist main idea ana fikir
  gleeful neşe dolu
  globe küre
  goods mallar. eşya
  govern yönetmek. idare etmek
  grievance complaint
  grumbles complains şikayet. yakınma
  halt mola. durma
  harsh sert. kaba. haşin
  hasten acele etmek. ettirmek
  have faith in inancı olmak
  hazardous tehlikeli. zararlı
  heat ısı. ısıtmak
  hectic very busy heyecanlı. telaşlı
  hence bu nedenle. bundan dolayı
  herd sürü; ayak takımı
  hesitate tereddüt etmek. çekimsemek
  hide sakla-n-mak
  highway anayol
  hike walk uzun yürümek; fiyatını artırmak
  hinted ındirectly suggested. ima etmek
  hoax trick şaka. oyun; hile
  homeless evsiz
  honest samimi. dürüst
  hug kucaklamak. sarılmak
  huge kocaman. büyük
  humorous komik. güldürücü
  hurl throw, fırlatmak. sav
  ıgnore pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek
  ımpartial yansız
  ımprecise kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz
  ımpression izlenim. etki
  ımpromptu unrehearsed hazırlıksız. doğaçlam
  ımprove ilerletme. geliştirme
  ın charged sorumlu. görevli
  ınadvertent kasıtsız. elde olmayan
  ıncline eğilme. aşağı eğilme
  ınconsiderate başkalarını düşünmez. düşüncesiz
  ıncredible inanılmaz
  ıncurable tedavi edilmez. çaresiz
  ındecisive kararsız. kesin olmayan
  ındication anlatma. belirti. gösterge
  ındifferent kayıtsız. umarsız
  ındispensable vazgeçilmez. zorunlu
  ındistinct belirsiz. bulanık
  ınduce kandırmak. ikna etmek
  ındustrious çalışkan. gayretli
  ınert ınactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz
  ınflammable kolay tutuşan. parlayıcı
  ınfluence etki
  ınitial first ilk. başlangıç
  ınsignificant değersiz önemsiz. belirsiz.
  ınsist ısrar etmek
  ınsolent rude küstah. terbiyesiz
  ınspire telkin etmek. ilham etmek
  ınstructive öğretici. eğitici
  ınsult hakaret etme. hor görme
  ıntensity güçlülük. yoğunluk
  ıntention niyet
  ınterfere müdahale etme. çatışma. engelleme
  ınterfere with yoluna çıkmak. engellemek. karışmak
  ıntermittent kesik kesik. aralıklı
  ıntrepid yılmaz, korkusuz. cesur
  ıntricate complicated karışık. girift
  ınvestigator dedektif. araştırıcı
  ınvestment yatırım. sağlanan gelir
  ırrelevant konu dışı. ilgisiz
  ırresponsible sorumsuz
  ıssue konu; yayım-baskı
  ıtem adet. tane; madde; konu-fıkra
  jam sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham
  landscape manzara
  lane dar yol; şerit
  law hukuk. kanun
  leading önde olan. kılavuzluk eden
  leak sızıntı. çatlak
  lecture ders. konferans
  liability sorumluluk. yükümlülük
  limp topallamak. aksamak
  lingered kolay kolay ayrılmak;
  litter çöp
  locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma
  lofty high yüce. yüksek. azametli
  lonely yalnız. kimsesiz. tenha
  look up to respect hayran olmak. örnek almak
  luck şans. talih. uğur
  majority çoğunluk
  management idare. yönetim
  manufacture imal etmek
  means yol. yöntem. araç
  meddle ınterfere karışmak. burnunu sokmak
  medicine tıp. ilaç
  meditative thoughtful derin derin düşünen
  melt eri-t-mek. yumuşa-t-mak
  memorize ezberlemek
  mend repair tamir etmek
  merge become one birleşmek. içine katmak
  messy dağınık. düzensiz
  mild ılımlı. hafif. ılıman
  misty sisli. bulanık
  misuse suiistimal; yanlış kullanım
  moderate ılımlı
  moist nemli. ıslak
  mold şekil vermek. kalıp
  monster canavar
  mud çamur; iftira
  neglect ihmal etmek
  negligible ihmal edilebilir
  nod onaylamak. başını sallamak
  notify bildirmek. haber vermek
  notorious adı çıkmış. kötü şöhretli
  novelist romancı
  object itiraz etmek
  objection itiraz; sakınca
  obligation mecburiyet
  obscured hidden, saklı. anlaşılması güç,
  obsess aklına takılmak. fikri sabit yapmak
  obstinate stubborn. inatçı
  occasion fırsat. vesile. önemli gün. özel olay
  odorless kokusuz
  of his own accord voluntarily. kendi isteğiyle
  on strike grevde
  open-minded açık fikirli
  opinion fikir
  orchid orkide
  outline ana hat. taslak
  output ürün. verim. çıktı
  outrageous nefret uyandırıcı. öfkelendirici
  overdue vadesi geçmiş. gecikmiş
  overemphatic fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı
  overseas deniz aşırı
  oversimplify aşırı basitleştirme
  overturn flipped over devirmek. tepe üstü getirmek
  owing to sayesinde; yüzünden dolayı
  pace speed adım. hız
  pain acı. sızı. ağrı
  pale solgun
  participate iştirak etmek
  partner ortak
  passageway pasaj. geçit
  pay attention to dikkatini vermek
  peculiarity özellik; ...-e özgü olma; tuhaflık
  percent yüzde
  personality şahsiyet
  pessimistic kötümser
  phony sahte. düzmece
  pick up toplama. devşirme
  plentiful bol; bereketli
  plunge dalma. fırlama
  poetic şiirsel
  point of view bakış açısı
  policy politika; davranış biçimi; poliçe
  polish cilalamak. boyamak
  poll oylama. anket
  pollute kirletmek
  postpone ertelemek
  praised övmek
  precaution tedbir. önlem
  precisely tam olarak; kesinlikle
  prediction tahmin
  premium sigorta primi; ödül. prim
  presume varsaymak
  pretense rolüne girme. bahane
  pretext bahane
  prevent engellemek. korumak
  preview ilk gösterim
  previous önceki. sabık
  pride gurur. iftihar
  prior to öncelikli. daha önemli
  private özel; şahsa ait
  prodigious huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
  profilic çok eser veren
  profound derin; bilgili; etkileyici
  promote terfi ettirmek
  promotion terfi
  propose önerme. niyet etme. evlilik teklifi
  prospects başarı şansı
  prove kanıtlamak; çıkmak
  punctual dakik
  punctuality being on time
  purify temizlemek. arındırmak. saflaştırmak
  pursue peşine düşmek. izini sürmek
  put off elbisesini çıkartmak
  quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
  quartet dörtlü
  raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
  rate oran
  readily easily kolayca. seve seve
  readily isteyerek. gönülden
  recast yeniden çıkarmak. değiştirmek
  recent yakında olmuş
  recession gerileme. durgunluk. azalma
  reckless aldırışsız. kayıtsız
  reckon hesaplamak. tahmin etmek
  recover iyileşmek. yeniden elde etmek
  recruit üye yapmak; işe almak
  refrain from kendini tutma. sakınma
  refugee mülteci
  refute yalanlamak. çürütmek
  regarded as gibi görülmek. kabul edilmek
  region bölge
  rejection ret
  relent yumuşama. gevşeme. merhamete gelme
  relentless amansız; acımasız. merhametsiz
  reliance geven. itimat
  relief ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
  relieve hafiflemek. rahatlamak
  reluctant isteksiz. tereddütlü
  reluctantly gönülsüzce
  remark söz söyleme; fark etme
  remarkable dikkate. sözü edilmeye değer
  remove çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek
  renovation yenileme. tecdit. onarım
  represent temsil etme
  reprimand azar. paylama
  reprove azarlama. paylama
  reputation ün. itibar
  require gerektirmek; istemek
  reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat
  resign istifa etmek. ayrılmak
  resignation istifa; kabullenme
  resonance tınlama
  respect saygı. hürmet
  restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
  restraint zaptetme. sınırlama. hakim olma
  restriction sınırlama
  resultant sonucunda ortaya çıkan
  reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme
  revere loved saymak. saygı göstermek
  revise gözden geçirmek
  revive yeniden canlan-dır-mak
  reward ödül
  ridiculous absurd. gildings derecede saçma
  rim edge kenar
  rival rakip
  rot çürüme. çürük ; zırva
  rub ovma. ovalama
  rugged zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü
  rule out reject
  runaway kaçak
  rush aceleyle koşmak. hücum etmek
  saucer çay. fincan tabağı
  scattered dağınık
  scheme plan. tasarı
  scholarly çok derin. bilgili. bilimsel
  scholarship burs; irfan. ilim
  school board okul yönetimi
  scold azarlama. paylama
  scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek
  scratch tırmalamak. kazımak. kaşınmak
  sealed mühürlü
  seam dikiş yeri. bağlantı yeri
  seed tohum
  seek araştırmak. bulmaya çalışmak
  seize tutmak. yakalamak. zaptetmek
  select; seçmek. ayırım
  selfish bencil
  sensitive duyarlı
  separate ayırmak
  serene sakin; yüce
  severe acı. sert. şiddetli
  shade gölge
  shape şekil
  shareholder hissedar
  shattered mahvolmuş. bitmiş; yorgun
  shield protect, kalkan; korumak
  shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
  shipping gemiler; sipariş alıp gönderme
  shout bağırmak
  shrewd clever, kurnaz. açık göz
  sinful günahkar
  sink dibe batmak
  skillful becerikli
  skip atlamak
  slope eğim
  sly sinsi
  smooth yumuşak
  sneer dudağını bükmek. küçümsemek
  soothe comforted sakinleştirmek. rahatlatmak
  sophisticated karmaşık. girift,
  spectacle görülecek şey.
  sphere. globe küre
  spokesperson sözcü
  sporadic ıntermittent (düzensiz aralıklarla olan)
  squeeze sıkmak. ezmek
  staff personel. çalışanlar kadrosu; kurmay
  statue heykel
  stature boy-pos; önem; kişilik
  stayed late lingered. oyalanmak
  steady düzenli. sabit
  stem from -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak
  step adım. basamak
  stern sert. müsamahasız
  stiff katı. sert. kıran kırana
  stingy cimri. eli sıkı
  stockholder hissedar
  straighten doğrultmak
  strain kendini zorlamak. gayret göstermek
  stray başıboş. homeless
  stretch germek. esnetmek
  struggle çabalamak. mücadele etmek
  stubborn inatçı dik başlı
  subsidize para vermek. desteklemek
  subtle ince. narin; zeka işi
  sufficient yeterli
  summary özet
  superficial yüzeysel. üstünkörü
  superior daha üstün
  supplementary takviye. ek
  surgeon cerrah. operatör
  surmount üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
  surpass aşmak. üstün olmak
  survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
  susceptible to kolay etkilenen. dayanıksız. hassas
  suspicion şüphe. zan
  sustain devam ettirmek. korumak
  swell grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek
  symptom sign semptom. belirti
  synopsis summary özet
  tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
  talent yetenek
  tax vergi
  tax-exempt vergiden muaf
  tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
  tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
  testimony tanıklık. ifade
  thorough tam. dikkatli eksiz
  thoughtful düşünceli
  thrifty tutumlu. idareli
  throng crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
  tilted crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
  tiny küçük. ufacık
  top üst. zirve
  torn yırtık
  tower kule
  trace ındication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek
  trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek
  tramped walked heavily kuvvetli adımla yürümek
  tranquil serene sakin. huzurlu
  transaction iş görme
  treachery ihanet
  treatment muamele. davranış; tedavi
  treatment muamele, davranış; tedavi
  trial deneme; duruşma
  triumph zafer. başarı
  trivial abes; bayağı; cüzi
  trust güvenmek
  trust güvenmek. inanmak
  tunnel underground passageway
  underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
  underground metro; yer altı
  undermine baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek
  underrate hafife almak. küçümsemek
  unhesitatingly tereddüt etmeden
  union birlik; sendika
  unique biricik; tek; eşsiz
  unpardonable affedilemez
  unpleasant nahoş ; tatsız
  unrehearsed provasız
  unrestrained denetimsiz. frenlenmemiş. serbest
  unwillingly istemeyerek
  unwillingness isteksizlik
  vacant boş. açık; dalgın
  vague müphem. belirsiz. şüpheli
  vanity pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik
  varied değişik. çeşitli; değişken
  vast çok geniş. engin. pek çok
  versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
  vexed annoyed, bir şeye canı sıkılmak
  victim kurban
  victory triumph. zafer
  violent sert. şiddetli. zorlu
  vital hayati önemde
  voluntarily gönüllü olarak
  vote oy vermek
  vulnerable susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan
  wasteful savurgan. müsrif
  weakness zayıflık; zaaf
  wealthy zengin; varlıklı
  wealthy zengin. varlıklı
  wheel tekerlek
  whip kamçı; kamçılamak
  wise akıllı. akıllıca. mantıklı
  withdraw çekmek. çekilmek. ayrılmak
  wither dry up solmak. soldurmak. sindirmek
  witness şahit
  wrinkle buruşmak. kırışmak
  yield to kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak
  zinnia zenya çiçeği
 • yds'ye yıllar sonra tekrar girecek olmam vesilesi ile içinde bulunduğum durumdur.

  sağlam kitap kaynağı verebilecekler bir yeşillendirsin be ya...
 • ne var ne yok ezberle