şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tanburi ali efendi'nin suz-i dil bestesi. güftesi tanburi ali efendi'nin daimi güftekarı nevres-i cedid'e aittir.

  yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlüm
  tutuştu şule-i gamdan kebab olan gönlüm
  cünun belasına düştü heva-yı perçemle
  esir-i keşmekeş vü piç ü tab olan gönlüm
 • sûz-i dil... gönül yangını mı deriz, gönül ateşi mi, gönül yarası mı, gönül kebabı, gönül harabesi... hepsi aynı kapıya çıkan koridorlar... eh, gönlün yıkılmış, tarumar olmuşu makbul. yok, öyle mezbelelik nevinden değil de, görkemli harabeler cinsinden; her yönden harap fakat mihrap yerinde... hazineyi viran yerde saklayalar, defineyi yıkık yere gömeler balalar... amman ha, yıkıklığı da ranta çevirmeye, hırpanilik ayağına kapıda bilet kesmeye! gerçekliğin altından halıyı kaydırıp, postmodernizm denilen illete hizmet etmeye...

  iyisi mi şifa niyetine dinleye:
  https://www.youtube.com/watch?v=fvtrscy6sqk
 • gazelin tamamı:

  yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm
  tutuştu şu’le-i gamdan kebâb olan gönlüm

  sığındı âhiri zîr-i cenâh-ı huffâşa
  karîn-i kefkebe-i âfitâb olan gönlüm

  cünûn belâsına düştü hevâ-yı perçemle
  esîr-i keşmekeş-i pîç ü tâb olan gönlüm

  esefle sâgar-ı meyden kenâre-gîr oldu
  müdâm hem-dem-i bezm-i şarâb olan gönlüm

  kemend-i minnetin düştü âh-ı dü-nânın
  gınâ-yı kalb ile âlî-cenâb olan gönlüm

  olup nişâne-i teşnî’ düştü bâzâra
  ‘arûs-ı bikr gibi der-nikab olan gönlüm

  düşüp semûm-ı gama oldu katreye muhtâc
  zülâl-i feyz-i safâya sehâb olan gönlüm

  satıldı bir pula bâzâr-ı cehlde hayfâ
  beyân-ı ma’rifeti bin kitâb olan gönlüm

  sükûta vardı görünce edâ-yı cühhâli
  fünûn-ı fazlda hâzır-cevâb olan gönlüm

  necâta yol bulamaz tengnâ-yı mihnetten
  dûçâr-ı mehleke-i inkılâb olan gönlüm

  zebûn-ı mihnetim ey şâh-ı nakşibend meded
  tutuştu âteşe pür-ıztırâb olan gönlüm

  meded himâye-i lütfunla dest-gîr ol kim
  tutuldu kayd-ı belâya musâb olan gönlüm

  nişân-ı ta’ne-i nîk ü bed oldu nevres hayf
  hemîşe muhterem-i şeyh ü şâb olan gönlüm

  kaynak: http://www.anakronik.org/tanburi-ali-efendi/