şükela:  tümü | bugün
 • amerikan filmlerinden aşina olduğumuz ve devletin ulusa, eyaletin eyalete ve hükümetin yurttaşa karşı yetkilerinin sınırlarını belirleyen bir mahkeme olan yüksek mahkeme (supreme court of the us) türkiye’de bulunmamaktadır.

  türkiye’de yüksek mahkemeler

  kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, kanunların ve tbmm içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetleyen ve anayasa değişikliklerini şekil bakımından inceleyip denetleyen mahkeme olan anayasa mahkemesi;

  adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan yargıtay;

  idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri ve kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mahkemesi olan danıştay;

  askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan ve askerlerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan askeri yargıtay;

  askeri olmayan makamlarca kurulmuş olsa bile askerleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesi olan askeri yüksek idare mahkemesi:

  adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili olan uyuşmazlık mahkemesi;

  genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını tbmm adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli olan sayıştay’dır.
 • ''türkiye'de altı adet yüksek mahkeme vardır.'' (anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay, askerî yargıtay, askerî yüksek idare mahkemesi ve uyuşmazlık mahkemesi yüksek mahkemelerdir.)

  sanıldığının aksine sayıştay yüksek mahkeme değildir. anayasa mahkemesi verdiği kararlarında sayıştay'ı yüksek mahkeme kabul etmemiştir.
 • yuksek mahkemeler,
  anayasa mahkemesi
  yargitay
  danistay
  askeri yargitay
  ayim
  uyusmazlik mahkemesidir.

  not: hsyk, ysk, sayistay yuksek mahkeme degildir.
  hsyk ve sayistay anayasada yargi bolumunde duzenlenmistir. ysk ise anayasada yasama bulumunde duzenlenmistir.
hesabın var mı? giriş yap