şükela:  tümü | bugün
 • kısaltılmışı ysk olan kurum..
 • seçimleri organize eden devlet kurumu..
 • şu an itibariyle star, star max ve kanal 6 televizyon kanallarına seçim döneminde belirlenen yayın ilkelerine aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle 5'er gün yayın durdurma cezası vermiş kurul.
 • 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun'a göre :
  kuruluşu :
  yüksek seçim kurulu

  madde 11 - (değişik: 19/2/1987 - 3330/1 md.)
  yüksek seçim kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. üyelerin altısı
  yargıtay, beşi danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayı-
  larının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. bu üyeler salt çoğunluk ve giz-
  li oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
  yüksek seçim kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. süresi biten üyeler
  yeniden seçilebilir.
  yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam
  ederler.
  başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bulunma-
  dığı zaman ona vekillik eder. başkanvekilinin de engeli halinde, asıl üyelerin
  en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir.
  her yenileme seçiminden sonra, yüksek seçim kuruluna yargıtay ve danış-
  tay`dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. başkan
  ve başkanvekili ad çekmeye girmezler.
  başkan veya başkanvekilinin bu görevi bırakması halinde, boşalan yer için
  yüksek seçim kurulunca yeniden seçim yapılır; başkan veya başkanvekilliğinden
  ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır.
  (ek: 5/6/1997 - 4265/1 md.) yüksek seçim kurulu başkanı, başkanlık görevi
  süresince kurumundan izinli sayılır. ancak kurumundaki aylık, ödenek ve her tür-
  lü zam ve tazminatlar ile diğer özlük haklarından aynen yararlanmaya devam eder.
  (ek fıkralar: 11/9/1987- khk 290/1 md.; aynen kabül: 26/8/1999 - 4448/1 md.)
  yüksek seçim kurulunun sekreterlik ile idari, mali ve diğer yardımcı hizmet-
  lerini yürütmek üzere, kurul bünyesinde "idari ve mali işler dairesi başkanlığı"
  kurulmuştur.
  daire başkanı ile şube müdürleri, yüksek seçim kurulu başkanının teklifi
  üzerine, yüksek seçim kurulu kararı ile, diğer personel ise yüksek seçim kurulu
  başkanı tarafından atanır. bu kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile
  üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile ilgili hükümleri daire ve
  personeli hakkında da uygulanır.
  üye seçimi zamanı:

  madde 12 - (değişik: 19/2/1987 - 3330/2 md.)
  yüksek seçim kurulunun görev süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belir-
  lenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılır.
  bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, eksiklik yukarıdaki madde gere-
  ğince tamamlanır. bu yoldan seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini ta-
  mamlar. seçim, başkan veya başkanvekilinin kuruldan ayrılmış olması nedeniyle
  yapılmış ise, yeni üyenin de katılmasıyla başkan veya başkanvekili seçimi yapıl-
  dıktan sonra, bu seçimin sonucuna ve 11 inci maddenin son fıkrasında belirtilen
  esasa göre yeni üyenin yeri belirlenir.
  karar verme:

  madde 13 - yüksek seçim kurulu, kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların
  eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur.
  yüksek seçim kurulunun nihai kararları ile, prensip kararları resmi gaze-
  te`de, en kısa zamanda yayınlanır.

  görevleri ise :

  " yüksek seçim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  1. (değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) seçimlerde, içine oy pusulası konulacak
  olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve ge-
  rek piyasada, gerek devlet malzeme ofisince imal edilen veya ettirilen veya de-
  polarında bulunan zarfların renkle-
  rinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında "türkiye cumhuriyeti yüksek seçim ku-
  rulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu ima-
  latı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar
  olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak be-
  lirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği
  ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya ha-
  kimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim
  kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında
  göndermek,
  2. özel zarfların imali için gerekli "türkiye cumhuriyeti yüksek seçim kuru-
  lu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt
  ve zarf imalinden sonra saklamak,
  katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "türkiye
  cumhuriyeti yüksek seçim kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını,
  her (400)ü ve her (400)lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve
  her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,
  oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretleneceği özel boyayı ithal veya
  imal ettirmek, sandık kurullarında zamanında bulundurmak, saklamak.
  3. bu kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak,
  liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe
  seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,
  4. (değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) tüzüklerine göre ilk genel kongresini
  yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkila-
  tını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden
  kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,
  5. il ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il seçim kurulları-
  nın teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme
  gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,
  6. adaylığa ait itirazlar hakkında bu kanun ve özel kanunları gereğince ke-
  sin karar vermek,
  7. il seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan ka-
  rarlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,
  8. il seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları in-
  celeyip kesin karara bağlamak,
  9. seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna
  müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tuta-
  nağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itiraz-
  ların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin ka-
  rara bağlamak,
  10. il seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında
  sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapıl-
  masını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında
  yapmak,
  11. (değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) siyasi partilerin milletvekili genel ve
  ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi
  üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısın-
  da, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini
  yapmış olmaları veya türkiye büyük millet meclisinde gruplarının bulunması şart-
  tır.
  bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte
  birinde teşkilat kurmayı gerektirir. bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek
  siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilen-
  mesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.
  (ek fıkralar: 17/5/1979 - 2234/1 md.)
  12. seçmen kütüğü genel müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konu-
  ları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını
  yapmak ve denetlemek.
  13. kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak."dır.
 • 2002 den 2007 ye nufus 4 milyon artarken secmen sayisinin neredeyse hic artmadigini soyleyen kurul.
 • malum sitesinde (http://www.ysk.gov.tr/ysk/secmenbilgi.jsp) yapilan sorgulamalarin önemli bir kismi için "girilen kriterlerle kayıt bulunamamıştır. tekrar deneyiniz. www.ysk.gov.tr sitemizdeki bilgiler kaynak gösterilmeden kullanılamaz" ibaresi gelen ve seçmen bilgilerini güncelleyemediği izlenimini veren kuruldur... bugün yeni evli kuzenimin nerede oy kullanacağina bakmak üzere malum siteye tc kimlik nosunu girdik malum ibare geldi... o sirada askerden henüz gelmiş bir arkadaşimiz uğradi yanimiza... tc kimlik nosunu istedik sistemi denemek için... eleman, "ben oy kullanamiyorum, çünkü listeler askiya alindiğinda askerdim" dedi... neyse israr ettik ve girdik tc kimlik nosunu sisteme... geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde nerde kullanmişsa orda kullanacakmiş oyunu... o da biz de şaşirdik yani...

  milletvekili seçim sonuçlari da geçtiğimiz seçimle ayni olacak gibime gelmekte... güncel liste buysa ve geçtiğimiz seçimden sonra bir adim ilerlememişse bu liste, seçmen sandik numarasi sistemde çikmayanlarin oy kullanma durumu endişelere sevk etmekte beni...
 • seçim günü oy kullanacağımız sandıkları,okulları vs belirleyen kurum.yalnız efendim,öğrendik ki biraz kaprisli bir kurummuş bu.mesela oy kullanılacak okulların minimum 30 dersliği olması gerekirmiş.29 dersliğe sahip okullarda oy kullanılamazmış.böyle buyurmuş kendileri.
  muhtardan öğrendim ki,benim kayıtlı olduğum mahallede seçmen sayısı 16000 civarıymış ve evimin çok yakınlarında (en uzağı 700-800 metre) 6-7 tane okul var.ama bunların hiçbirisi yüksek seçim kuruluna yeterince büyük gelmemiş olmalı ki kendileri bizim mahallenin neredeyse hepsini,yürüyerek gidilemeyecek kadar uzak,toplu taşıma araçlarıyla gidilemeyecek kadar ters bir okula yönlendirmiş.e hadi arabası olanlar falan bi şekilde gider de,bunun yaşlısı var,hastası var,arabası olmayanı var.insanlar özveride bulunup tatil planlarını seçim tarihine göre yaparken,biraz özveriyi de kendilerinden beklemek istiyoruz ama...bi sonraki seçimde daha kel alaka bi mekanda oy vermekten de korkuyoruz bi yandan.*
 • bir kesim insanın oy vermesini istemediğini düşündüğüm kurul. web sitelerini seçim günü saçma sapan bir sayfaya yönlendirmelerine başka bir anlam veremiyorum.
 • kendilerine 'nerede oy kullanacağımı bilmiyorum bi zahmet yardımcı olur musunuz' dediğim kurum kuruluş.