şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bu zamana kadar hakkında nasıl bilgi girilmemiş dediğim sigorta türü.

  https://www.dask.gov.tr/…si-teminat-ve-kapsami.html

  zorunlu deprem sigortası teminat kapsamı
  dask, zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

  binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

  aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

  temeller
  ana duvarlar
  bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
  bahçe duvarları
  istinat duvarları
  tavan ve tabanlar
  merdivenler
  asansörler
  sahanlıklar
  koridorlar
  çatılar
  bacalar
  yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
  teminat kapsamı dışındaki durumlar
  zorunlu deprem sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

  aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

  enkaz kaldırma masrafları
  kar kaybı
  iş durması
  kira mahrumiyeti
  alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
  her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  tüm bedeni zararlar ve vefat
  manevi tazminat talepleri
  deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
  depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
  bu özelliklerdeki hasarlar için, zorunlu deprem sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

  azami teminat limiti
  dask, zorunlu deprem sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

  “deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen dask her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. dask tarafından verilen azami teminat tutarı, 17 ocak 2018 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 190 bin tl’dir.

  azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

  eğer meskenin değeri dask tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

  kapsamdaki binalar
  zorunlu deprem sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

  6305 sayılı afet sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

  tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  zorunlu deprem sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
  tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
  için de geçerlidir.

  henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

  kapsam dışında kalan binalar
  zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

  9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı kamu konutları kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
  köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
  tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
  projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
  taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
  taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
  yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."
  zds kapsamı dışındaki binalara, ihtiyari deprem sigortası yaptırabilirsiniz.

  köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

  ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

  benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de ihtiyari deprem sigortası yaptırılabilir.
 • hakkinda bilgi girilmemiş falan degildir. (bkz: dask)