silmaril

  • 1615
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

akraba kıyımı

orta dünya tarihinde önemli bir yer tutan dünyaya göre gayet mühim bir olaydır.olayı incelemeye ba$lamadan önce <caps>spoiler</caps> uyarımızı yapalım ki kimsenin tadını kaçırmayalım....

efendim öncelikle akraba kıyımında rol oynayan iki ırkın** o anki durum ve hallerini gözden geçirelim.ağaçlar (bkz: telperion) (bkz: laurelin) melkor tarafından ungoliantla beraber çürütülmü$ aman diyarına karanlık çökmü$tür..

noldor : melkor valar tarafından kötülüğü temizlenmeden serbest bırakılmı$,yüce noldor kralı finwe melkor tarafından silmariller için katledilmi$ ve bunun üzerine feanor noldor halkının önünde konu$arak onları orta dünya'nın uçsuz bucaksız topraklarına,amandan dı$arı,doğuya sürüklemi$tir.ancak kralın ikinci karısının çocuklarının da noldor'da sevilmesi yüzünden halk üçe bölünmü$tür.öncü olarak ate$in ruhu feanor'un,cesur fingolfin en büyük toplulukla arkasından,en arkadanda noldor'un bilgeleri ve onların önderleri olarak iyi huylu finarfin gelmektedir...noldor'un yola çıkı$ amacı ağaçların kararmasından sonra onların sadece allaha emanet bir hayat ya$adıklarını anlamaları,kralları finwe'nin öldürülmesi ve silmarillerin çalınmasıdır.

teleri : teleri aman diyarına ayak bastığında aman'ın doğu kıyılarında onları kar$ılayanlar noldor halkı olmu$tu.zira o topraklarda teleri gelmeden önce noldor ya$ıyordu ve telerinin gelmesinden sonra daha batıya tirion'a yerle$mi$ti.hatta noldor teleri ilk geldiğinde sadece gemi yapmayı bilmelerinden,in$aat i$lerinde kofti olmalarından dolayı teleri limanlarını in$a etmi$ti.hatta iki halk arasındaki ili$kiler olwe'nin kızı earwen'in finwe oğlu finarfin'in evlenmesiyle daha da peki$mi$ti....

bu noktadan sonra gelelim olay gününe..

feanor ve öncüleri melkor'un takibindeydiler ve zaman kaybetmek gibi bir lüksleri yoktu.aman'ın doğu kıyısına geldiklerinde kuzeylerine helcaraxe'nin buzları uzandı.bütün noldor'un içi ü$üdü.feanor melkor'un çok hızlı bir $ekilde kar$ıya geçeceğini biliyordu.ve orta dünya kıyılarına hızlıca gidebilmek için gemilere ihtiyacları vardı.her ne kadar gemileri yapacak kadar bilgileri olsa da zamanları yoktu.fingolfin'in halkının çoğu feanorun adını lanetliyordu çünkü feanorun konu$masının etkisi gittikçe azalıyordu...sonra feanor alqualonde'deki akrabalarının yanına umarak gitti.....

feanor daha önce noldor önünde yaptığı etkili konu$manın aynısını teleri halkının ve kral olwe'nin önünde de yaptı.etkilenenler olmu$tu ama teleri halkı bu tip $eylerle fazla ilgilenmiyordu.feanor teleri kralı olwe'den orta dünya kıyısına ula$mak için gemiler istedi.olwe ise valar'ın bilgisi dı$ında yardım edemeyeceklerini söyledi.bunun üzerine feanor daha da sertle$ip teleri'nin ilk geldiğinde nasıl da çapulcu olduğundan bahsetti.sözler kılıçlara dayandı.sonra feanor $ehrin dı$ına cıktı adamlarıyla.geç kalmaktan korkuyordu.ve yanındaki yiğit adamlara güvenerek limanlara gemiler almak maksadıyla saldırdı..bu saldırı sonucunda zaten ağır silahlanmamı$ olan teleri ordusu biraz dayandıysa da arkadan gelen fingolfin'in grubunun da ne olup bittiğini anlamadan feanorun tarafında sava$a girmesiyle toparlanamadan katledildi.limanlardaki denizciler de denize döküldü..bunları geriden gören ve haberleri alan finarfin ve halkı ağlayarak vaların kafesi olan valinor'a geri döndü...daha sonra herkesi bir seferde götüremeyeceğini anlayan feanor en cesur adamlarından ba$layarak orta dünyanın batı kıyısına doğru yelken açtı...

ancak daha sonra mandosun laneti veya mandosun kehaneti olarak bilinen olay gerçekle$ti.ve feanor çok büyük kayıplar vererek ilerledi denizde..çünkü osse ve uinen sessiz kalmamı$tı teleri'ye yapılanlara..dökülen kanlara...

feanor ise ilk indiği yerde losgar'da gemileri yakarak arkadakilere birer yük olduklarını gösterdi arkasını batıya gözünü melkor'un gittiği yola dikerek yazgısını ya$amaya koyuldu....

geride kalan fingolfin ve halkı kanlı elleriyle utanc icinde kuzeyden orta dünya'ya girme kararı aldılar.ki bu karar onlara bircok acı ve kayıp getirecekti....

evet sabırlı okuyucular...i$te böyle yazıldı orta dünya'nın tarihine ilk kez bir elfin diğer bir elfi katletmesi...

devamını okuyayım »
26.06.2004 02:09