şükela:  tümü | bugün
 • 2 aralık 2016 itibariyle resmi gazete'de bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun genel tebliği (seri no: 4) ile yapılan çağrıdır.

  sözün özü

  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ya da bu kapsama girmeyen taşınmazlar da bu kapsama dönüştürülerek, sonrasında herhangi bir denetim, vergi incelemesi ve soruşturma olmayacağı garanti edilerek yıl sonuna kadar ülkeye sokulması için bulunan yol budur efendim.

  (bkz: paralar yola çıktı mı mümin kardeşim?)

  şimdi detaylar

  (1) yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. yurt dışında bulunan varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

  (2) yurt dışında bulunan ancak anılan madde kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

  (3) türkiye’ye getirilen varlıklardan dolayı herhangi bir vergi tarhiyatı yapılamayacağından, gerçek ve tüzel kişilerce bu varlıkların türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

  (4) yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak türkiye’ye getirilebilecektir.

  (5) menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. bu şekilde bildirimde bulunma seçeneğini tercih edenler bakımından söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken türkiye’ye getirilmesi ihtiyaridir. bankalar ve aracı kurumlar, hesaba transfer edilmek veya fiziken getirilmek suretiyle hesap açma halleri hariç olmak üzere, kendilerine bildirilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için yapılan bildirimi tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde muhafaza edecekler ve bu varlıklara ilişkin ayrıca bir hesap oluşturmayacaklar veya kayden izlemeyeceklerdir.

  (6) yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

  (7) yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

  (8) yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tebliğ ekinde yer alan ve ıslak imzalı olarak hazırlanacak “form” kullanılacaktır. diğer taraftan, bu tebliğin yayımından önce bildirimde bulunanlar bakımından tebliğ eki form’un düzenlenerek ilgili banka veya aracı kurumlara verilmesi ise ihtiyaridir.

  (9) gerçek ve tüzel kişiler, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak tevsik edici belgeleri kullanabilecektir. bu kapsamda, bildirilen varlığa ilişkin olarak yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınan ve tebliğ eki form’a eklenen dekont, ekstre, makbuz gibi belgeler ilgili kuruluşlar açısından yeterli kabul edilecektir. 6736 sayılı kanunun 7 nci maddesinin uygulanması bakımından, banka ve aracı kurumların kendilerine ibraz edilen söz konusu belgelerin teyitlerini almak gibi bir yükümlülüğü de bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin, varlığın bulunduğu ülkedeki türk elçilik ve konsoloslukları, bunların bulunmaması halinde mahallinde türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından onaylanmış olması şart değildir.

  (10) banka veya aracı kurumlar ya da gümrük idaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin madde kapsamında türkiye’ye getirdikleri varlıklarına yönelik işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar. dolayısıyla, anılan maddenin uygulanması bakımından banka ve aracı kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışından getirdikleri varlıklara ilişkin hesap açma taleplerini karşılamak ve bildirimlerini almak, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar da bu varlıklara ilişkin işlem taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.

  (11) şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından türkiye’ye anılan madde kapsamında getirilmesi mümkün bulunmaktadır. bu kapsamda, şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19/8/2016 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri kendilerine ait varlıkları, madde kapsamında türkiye’ye getirme imkanları bulunmaktadır. bu durumda, şirket adına açılmış veya yeni açılacak bir hesaba kanuni temsilciler, ortaklar veya vekiller tarafından transfer edilecek varlıklar, şirket tarafından türkiye’ye getirilmiş sayılacaktır. madde kapsamındaki varlıkların bu şekilde türkiye’ye getirilmesinde, usulüne uygun olarak şirket yetkili organlarınca alınmış karar örneği, vekalet veya temsil sözleşmesi gibi tevsik edici belgelerin tebliğ eki form’a eklenmesi gerekmektedir.

  (12) 6736 sayılı kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası, özel hüküm niteliği taşıdığından, anılan maddenin uygulanması bakımından banka veya aracı kurumlar ya da gümrük idaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilerden bu varlıkların kaynağını beyan etmelerini istemeye yönelik ayrı bir yükümlülük getirilmediği gibi, söz konusu varlıkların kaynağını araştırma hususunda da ilave herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir. bu nedenle, söz konusu kurum ve kuruluşlar türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine (örneğin; alım, satım, itfa gibi tasarruflar ile varlığın çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü kazanç ve iratlar gibi) ilişkin olarak ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacakları gibi tebliğ eki form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyeceklerdir. banka veya aracı kurumların, kendilerine yapılan bildirimlere ilişkin belgeleri tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde muhafaza etmeleri gerektiği tabiidir.

  en güzel kısım

  vergi incelemesi ve tarhiyatı ile araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması

  (1) yurt dışından türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.

  (2) kapsama giren varlıkların türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

  (3) yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılmayacaktır. bu kapsamda, türkiye’ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı gibi bu kişilerden türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacaktır. ayrıca, yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde diğer mevzuat kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır. örneğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.
 • oh. paracıklar paracıklar, gelsin gelsin aklamalar...

  (bkz: money laundering)
 • sevgili dünya liderimiz önderliğinde yeni alınmış kararmış.

  yurt dışına kaçırılan bütün paralar ülkeye dönebilir.
  ayakkabı kutularında saklanan dolarlar gün yüzüne çıkabilir.
  en güzeli ise bu paralardan vergi alınmayacak olması.

  şerefsizliktir.

  benim asgari ücret ile sabah akşam çalışan başörtülü bacımın faturasından vergi al, kara kara milyon dolarlarını ülkeye sokup ak'layan kişilerden vergi alma!
  bu nasıl bir adalettir.
 • ...
 • asıl varlığın 'beyin' olduğunu, eğitim olduğunu, bilim adamları olduğunu bilmedikçe ve yurt dışından bu beyin göçünü geri getiremedikçe trilyon dolarlarca varlık getirsen ne olur.. eninde sonunda gümleyeceksin.
 • mesela x ülkesinde karı satıp, eroin satıp para kazanıyorsun. sonra bu paraları türkiye'ye getiriyorsun. kimse sana bu parayı nereden buldun demeyecek. vergi falan istemeyecek.

  en kısa özeti bu.

  edit:

  diğer taraftan parayı hemen getirmen de şart değil getireceğim demen yeterli. bu da bir garip. 31 aralık 2016'ya kadar formu veriyorsun sonra parayı ne zaman istersen getir. hatta getirip getirmemek sana kalmış.

  mesela web üzerinden para kazanan arkadaşlar varsa ben gibi gidip bankalara bildirsinler. vergi mergi maliye falan fıstık başları ağrımasın sonra. ben şimdi bu yıl öngördüğüm kadar kazancı gidip bankaya bildireceğim. nasıl olsa getirip getirmemek bana kalmış aq.

  --- spoiler ---

  "menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır. bu şekilde bildirimde bulunma seçeneğini tercih edenler bakımından söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken türkiye’ye getirilmesi ihtiyaridir."
  --- spoiler ---

  edit: bu madde olmuyormuş. sadece menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları için geçerliymiş. paraları 31.12.2016'ya kadar getirmek gerekiyormuş.
 • devlet eliyle para da aklayabileceğimizi öğrendiğim kanun tebliği. hem de vergisiz şekilde.
  öyle bir istikrara sahip olduk ki yeni türkiye'de hiçbir kanunsuzluk düzeni bozamıyor.
 • gelmezsinler. keza havalarından geçilmiyor. onların türk gibi davranması genelde yaz aylarında kalıcakları akrabalara şirin gözükmekten ibaret.
 • varlık kelimesini gorunce kendi varlıgımı dusunup, nayır, nolamaz, getirtilemem olmaz, olamaz, olabilemez diye isyan ettigim...
 • noel tatilinde kirli varlıklarımı yıkatmak suretiyle türkiye'ye getireceğim. istanbul borsası ilgilenirse tl cinsinden nakte çevirebilir.