şükela:  tümü | bugün
 • ismi özel olan,çalınamaz marka, kısaca t.m. harflriyle gösterilir (trade mark)
 • genele markanın sağ üst köşesine yuwarlak içinde "r" harfi konularak gösterilir (registerd anlamında)..
 • (bkz: trademark) (bkz: tescilli)
 • "museccel marka" da denir...
 • 1995 yılında çıkarılan markaların korunması hakkında 556 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir firma veya ürünü karakterize edecek isim, logo veya benzeri bir ifadenin türk patent enstitüsüne başvurularak kayıt altına alınması. taklidi halinde taklit edenin, ihraç edenin, satanın, alanın hapis cezası, para cezası, ürünlerin toplanması gibi birçok ağır cezaya çarptırılması söz konusudur. tuhaf gelecek ama koku veya ses bile marka olarak tescil edilebilir. mesela yeni kesilmiş çim kokusu almanyada bir firmanın tescilli markasıydı. her ülkede ayrı ayrı tescili gerekir, türkiye'de yapılan tescil diğer ülkeleri bağlamaz. veya ctm gibi sözleşmelerle birden fazla ülkede bir başvuruda korunabiliyor. kendinize bir marka oluşturmadan önce bir patent firmasında ücretsiz marka araştırması yaptırmakta fayda var.
 • kendini özel ve tek hissetmek ve bunu belgelemek.
 • tescil başvurusu yapılacak olan markanın daha önce tescil edilmemiş ya da başvuru halindeki markalar arasında aynı veya aynı tür mal ya da hizmetler için benzerlerinin bulunmaması şarttır.
  tc vatandaşları, türkiye'de ikamet eden kişiler, türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan kişiler, paris sözleşmesi veya dünya ticaret örgütü'ne üye ülke vatandaşları, karşılıklılık ilkesi kapsamında türk vatandaşlarına marka koruması tanıyan ülke vatandaşları marka tescili başvurusunda bulunabilirler.

  marka tescil başvurusu için, vekil bulundurma zorunluluğu yoktur. ancak ikametgahı türkiye dışında olanlar vekil tutmak zorundadırlar. vekil atama için başvuru sahibine 2 ay süre verilir.

  marka tescil başvurusu için başvuru yapacak kişiden marka tescil talebine ilişkin bir dilekçe, başvuru sahibine ilişkin bilgiler, rüçhan hakkı talep edilmişse buna ilişkin bilgi, marka örneği (tescili istenen markanın yanına veya basın yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet) , markanın üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlerin listesi, ödemelere ilişkin bilgiler, vekaletname (daha önce enstitüye sunulmuşsa buna ilişkin atıf)...gibi belgeler istenir.

  türk patent enstitüsüne kişi kendisi veya canı istiyorsa vekiliyle veyahut da zorunlu durumlarda vekili aracılığıyla başvurusunu yapar. tpe başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, markanın örneğini, mal hizmet listesini veya başvuru ücretinin ödendiğine dair belgeyi eksik bulursa başvuruyu direk reddeder. bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık bir süre verir. eksiklikler süre içinde tamamlanırsa, başvuru tarihi eksikliklerin tamamlandığı, teslim edildiği tarih olarak kabul edilir.

  paris sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usülüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren 6 ay süreyle aynı marka için tescil başvurusu yaptığında rüçhan hakkından yararlanır. bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.

  marka'nın kullanılacağı mal ve hizmetler. nis sözleşmesindeki sınıflandırmalara göre sınıflandırılır.

  marka başvurusundan itibaren 3 aylık süre içerisinde marka başvurusuna itirazlar tpe'ye yapılabilir.

  marka tescilinde itiraz gerekmeksizin bazı marka örnekleri direk reddedilir. ayırt edici olmayan işaretler, daha önce tescil edilmiş aynı veya benzer marka örneği, mal veya hizmetler için cins, çeşit vasıf, coğrafi kaynak gösteren işaretler (örneğin peynir markası olarak tulum gibi..), herkes tarafından kullanılan meslek grupları isimleri (örneğin: avukat, mühendis, doktor gibi isimler), malın doğal yapısından ortaya çıkan şekli (örneğin balon için balon şekli marka olarak tescil edilemez), nitelik, kalite konusunda yanıltıcı işaretler (tereyağı için trabzon), devletlere ait arma, bayrak gibi işaretler, tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş isimler örneğin: atatürk, tanınmış markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretler, dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler, kamu düzenine ahlaka ve adaba aykırı şekiller, mutlak olarak reddedilir ve tescil edilemez.

  bunun dışında markanın tescil edilmemesi için nisbi red sebepleri de vardır örneğin bir kişinin fotoğrafı marka olarak tescil ediliyorsa bu kişi gelip itiraz edebilir.

  markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm ifade eder.
  marka tescil edildikten sonra korunma tarihi 10 yıldır ve 10 ar yıllık sürelerle marka koruması yenilenebilir.

  marka hakkı, devredilebilir,rehnedilebilir, haczi kabildir. ayrıca tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. lisans inhisarı veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. lisans verilmesi yazılı şekle tabidir. inhisarı olmayan lisansta esas marka sahibi de marka hakkını kullanmaya devam edecektir. aksi kararlaştırılmadıkça lisans sözleşmelerinde verilen lisans inhisarı olmayan lisanstır. inhisarı olmayan lisans sahibi markayla ilgili dava açamaz. lisans sicile kaydedilmelidir, aksi takdirde iyiniyetli 3. kişilere ksarşı ileri sürülemeyecektir.

  markanın 5 yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın, kesintisiz olarak, kullanılmaması halinde marka iptal edilir. dava açılacağını öğrenip de 3 ay öncesinde yapılan kullanımlar dikkate alınmaz. ancak 5yılın bitiminden dava açılma süresine kadar ciddi bir kullanım varsa hükümsüzlük nedeninden bahsedilemez.

  ayrıca markanın hükümsüzlüğü, mutlak red sebepleri ve nisbi red sebeplerinin varlığı sebep gösterilerek de istenebilir. markanın hükümsüzlüğünü ilgili resmi, makamlar, zarar gören kişiler, cumhuriyet savcıları isteyebilirler. hükümsüzlük başvurusu 5 yıl içinde yapılmalıdır. ancak kötü niyet işin içindeyse süresizdir. markanın hükümsüzlüğüne karar verildiği takdirde kararın sonuçları geçmişe etkilidir. ancak, markanın hükümsüz sayılmasından önce bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler geriye yürümenin istisnasını oluşturur.
  türkiye'de 01.01.1999 itibariyle yürürlüğe giren madrid protokolü, markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlar. (ülkemiz dil olarak ingilizceyi seçmiştir) madrid protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek, etkin sınai veya ticari bir işletmesi bulunan veya o ülkede yerleşik olan, yahut o ülkenin tabiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir. uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste bir tescilli markanın veya bir tescil başvurusunun mevcut olması şarttır. üye ülkeler için başvurunun sonuçlanma süresi 18 aydır ve ücret sistemini ülkeler kendileri belirler. markanın menşe ülkede 5 yıldan sonra iptali diğer ülkeleri etkilemez, ulusal tescile dönüştürülür. menşe ofisteki iptalin bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. başvurunun dönüştürme talep edilecek ülkelerde reddedilmemiş olması şarttır.
  markanın sona erme sebepleri ise, koruma süresinin dolması veya marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ile olabilir.
  vazgeçme marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.
 • tescilli marka devri nispeten kolay bir işlem. türk patent enstitüsü web sayfasından online olarak yapılamıyor. noter onaylı devir sözleşmesi, tpe devir formu ve tpe hesabına yatırılmış devir harcının dekontu tpe'nin ankara merkez adresine kargoyla yollanır. bu kadardır.

  sırf bu postalama işlemi için patent muamele şirketleri ekstra 300-500 lira talep ederler; vermeyin, yazıktır.
 • ticari marka ya da logoların kullanımının roma imparatorluğu dönemine kadar uzandığı sanılıyor. roma orduları için kılıç üreten demirciler genellikle üreticilerinin kimliğini belli etmek için silahların saplarına isimlerinin baş harflerini ya da sembollerini işliyorlardı. ortaçağın son dönemleriyle birlikte, değerli metallerden mallar üreten avrupalı zanaatçıların yasaya göre, doğru saflık derecesinde hammadde kullanıldığını göstermek üzere, ürettikleri mallara ayar damgası vurmaları gerekiyordu. ayar damgası sözcüğü, kral 3. edward'ın 1327'de londra'daki goldsmith malikanesi merkezli saygıdeğer goldsmithler şirketi olarak tanınır hale gelen metal işçileri loncasına bahşettiği ayrıcalıktan gelir. lonca tarafından üretilen bir ürünün %92.5 oranında strelin gümüşü saflığında olduğunu teyit eden ayar damgası, kraliyet armalarından esinlenilmiş bir motif olduğu düşünülen bir leopar başıydı.
  kitlesel üretim tekniklerinin gelişimi ve 18-19. yyda sanayi devriminin getirdiği yenilikler, zanaatkarları ve tacirleri ürünlerinin kalitesini görünür kılacak ve hemen tanınmasını sağlayacak yollar aramaya itti. abd'de ticari markaların hileli kullanımının önüne geçmek için hazırlanan yasa 1862'de kabul edildi ve daha sonra şirketlerin ticari markalarını patent ofisine kaydettirmelerine olanak sağlayan 1875 tarihli ticari marka yasasıyla kapsamı daha da genişledi.
  genel bir kural olarak, kayıtlı ticari markalar ® sembolü ile gösterilirken, kayıtlı olmayan markalar ™ işaretini taşır.

  https://secureyourtrademark.com/…/periodictable.png
  http://www.avrupapatent.com.tr/tr/
 • ücretsiz araştırma sitesi vardır, araştırma yapmadan başvuru yapılmamalıdır. https://www.markatescilisorgulama.com.tr/