abebe bikila

  • 10096
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

ateistlerin inancı olanlara karşı saygısız olması

ciddi ciddi saygının söz konusu olduğu söylem. peki öyleyse:
(alıntıdır)
"tevbe/28
ey iman edenler! müşrikler ancak bir pisliktir. onun için bu yıllarından sonra mescid-i haram’a yaklaşmasınlar.
bakara/65
içinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.
maide/60
de ki: allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. işte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.
bakara/171
kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. bu sebeple düşünmezler.
cuma/5
tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.
araf/179
andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. işte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. işte bunlar gafillerin ta kendileridir.
furkan/44
yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.
araf/176
dileseydik, onu ayetlerimizle üstün kılardık; fakat o, dünyaya meyletti ve hevesine uydu. durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. işte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir.
müdessir/50-51
onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.
muhammed/12
doğrusu allah, inanıp yararlı işler işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. durakları ateş olduğu halde kafirler, zevklenirler ve hayvanlar gibi yerler.
bakara/142
insanların beyinsizleri, “yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?” diyecekler; de ki: “doğu ve batı allah’ındır. o, dilediğini doğru yola eriştirir”.
kalem/10-14 ve 15
yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “öncekilerin masalları!” der."

saygı öyle mi? devam edelim:

"kuran'da (inanmayanlara islama ve allah'a inanmayanlara) sırf bu nitelikleri yüzünden çeşitli hakaretler edilmektedir. bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler. bu garip çelişki nedeniyle kuran'a ve içerdiği küfür ve hakaretlere şöyle bir göz atalım. bakalım kuran'da hangi kelimelerle hakaret ediliyor:
hayvan
bakara (171) : inkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. bundan dolayı anlamazlar.
a'râf (179) : andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. işte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. işte bunlar gafillerin ta kendileridir.
furkân (44) : yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.
muhammed (12) : şüphesiz allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. inkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. onların kalacakları yer ateştir.
müddessir (51) : onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.
mâide (60) : de ki: “allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? onlar, allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. işte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”
meryem (86) : allah’a karşı gelmekten sakınanları rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!
yalanci
en'âm (28): hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. şüphesiz onlar yalancıdırlar.
tevbe (107) : bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri allah ve resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. bunlar, “bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. ama allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.
nahl (39) : (diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!
nahl (105) : yalanı, ancak allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. işte onlar, yalancıların ta kendileridir.
mü'minûn (90) : hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.
şu'arâ (222) : onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (223) bunlar da şeytanlara kulak verirler. onların çoğu ise yalancıdır.
zâriyât (11) : cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!
mücâdele (18) : allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi allah’a da yemin edecekleri günü düşün! iyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.
azgin
bakara (15) : gerçekte allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.
a'râf (186) : allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar.
yûnus (11) : eğer allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. işte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.
mülk (21) : peki, allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
kalem (31) : şöyle dediler: “yazıklar olsun bize! gerçekten biz azgın kişilermişiz!”
mutaffifîn (12) : onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.
ve daha yüzlerce...
sapik
fâtiha (7) : bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
bakara (16) : işte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. (175) işte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) (256) dinde zorlama yoktur. çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. o halde kim tâğûtu tanımayıp allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
âl-i imrân (90) : şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. işte onlar sapıkların ta kendileridir. (164) andolsun, allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
nisâ (116) : şüphesiz allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (136) ey iman edenler! allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. kim allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.
a'râf (146) : yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. doğru yolu görseler onu yol edinmezler. ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.
ibrâhim (3) : dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. işte bu derin sapıklıktır.
nahl (36) : andolsun biz, her ümmete, “allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
hac (12) : o, allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. bu da derin sapıklığın ta kendisidir.
neml (81) : körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.
şu'arâ (97) : “allah’a andolsun! biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”
sebe' (8) : “allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” hayır öyle değil! ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.
zümer (22) : allah’ın, göğsünü islâm’a açtığı, böylece rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! işte onlar açık bir sapıklık içindedirler.
fussilet (52) : de ki: “ne dersiniz? eğer o (kur’an) allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?”
şûrâ (18) : kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. inananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. iyi bilin ki, kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.
zuhruf (40) : sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?
ahkâf (32) : kim allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde allah’ı âciz bırakacak değildir. kendisi için allah’tan başka dostlar da bulunmaz. işte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.
kâf (27) : arkadaşı (olan şeytan) der ki: “ey rabbimiz! onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”
odun
enbiyâ (98) : hiç şüphesiz siz ve allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. siz oraya varacaksınız.
cin (15) : “hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”
akilsiz
bakara (13) : onlara, “insanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. iyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.
mâide (58) : siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
kafir
bu aşağılama sözünü tek tek aramaya gerek yok sanırım, kuran’ın her yeri inanmayanlar kastedilerek sarfedilmiş bu sözle doludur. kafir, kelime anlamıyla “küfür eden” demektir. kullanım anlamı, “allah’a inanmayan, reddeden”dir. çünkü allah’a inanmamak, ona küfür etmektir. bu da kuran’ın yaratıcısının mantığı ve yaklaşımıdır.
başka inançlara saygi
en'âm (74) : hani ibrahim babası âzer’e, “sen putları ilah mı ediniyorsun? şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.
hac (30) : bu böyle. kim allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu rabbi katında kendisi için bir hayırdır. haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
mâide (41) : ey peygamber! kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “inandık” diyenler (münafıklar) ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. onlar, (yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler...
mâide (51) : ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. şüphesiz allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
mâide (64) : bir de yahudiler, “allah’ın eli bağlıdır” dediler. söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar!..
mâide (82) : (ey muhammed!) iman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle yahudiler ile allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün...
tevbe (30) : yahudiler, “üzeyr allah’ın oğludur” dediler. hırıstiyanlar ise, “isa mesih allah’ın oğludur” dediler. bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. allah onları kahretsin. nasıl da haktan çevriliyorlar!
ahkâf (5) : kim, allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.
tehditler
allah, kendine inanmayanlara vereceği cezaları sıralarken, en insafsız insanın bile düşünmekten çekineceği sapıklık ve vahşette işkenceler anlatmaktadır. bunları tek tek örneklemenin gereksiz olduğunu sanıyorum. kuran, bu kanlı ve acılı ceza yöntemlerinin ballandıra ballandıra anlatılmış detaylı tanımlarıyla doludur. allah, ihanete uğramış siyasi parti başkanı gibi, gücü eline geçireceği günü beklemekte ve o gün rakiplerine çektireceği pişmanlığı şevkle ve şehvetle anlatmaktadır.
islamın allah’ı, olabildiğince insanımsı, duyguları, hatta vahşi duyguları olan bir tanrı görünümü çizmektedir. kendini inkar edenlere ettiği küfürler ve işkence tehditleri, ne yazık ki değiştirilemeyeceği söylenen kuran’da yazdığı için, inananların da elini kolunu bağlamakta, karşılık olarak gördükleri hakaretler için onları çaresiz bırakmaktadır. ama allah’ın bunu düşünmemiş olması, müslümanların inançlarına saygı duymayanların değil, bizzat kendisinin hatasıdır.
bu nedenlerle, müslümanlara, asla ve asla kimseye karşı; “inancıma saygı göstermeni bekliyorum” gibi bir söz sarfetmemelerini tavsiye ediyorum. çünkü böyle bir sözün arkasını dolduracak dayanaktan yoksunlar."

pardon dostum, biz ağzımızı bile açmadık. yalnızca varlığımız size saygısızlık anlaşılan. ama buna alışacaksınız.

devamını okuyayım »
14.12.2013 12:50