abraksas

  • leziz (664)
  • 865
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

ihvanussafa

ihvan-üs-safâ mensupları, kendilerini aydınlanmaya ve ahlâk bakımından arınmaya adamış kişilerdi. amaçları, o döneme kadar, ortodoks islâmın kesinlikle reddettiği felsefe ve mantık gibi sorgulama ve irdeleme yöntemlerini kullanarak, dinsel inançları ve entelektüel sistemi yeniden yapılandırmak ve en sonunda toplumsal yapıyı dönüşüme uğratmaktı. böylece, resmî islâmın baskısı altında gerçek inancı yitirenlere yol gösterecekler, onları saf dine çağıracaklardı. ihvan-üs-safâ'ya göre, şeriat yanlış inançlarla bozulmuştu ve felsefe, bilim anlayışıyla temizlenmeli, gerçek özü meydana çıkarılmalıydı.

ihvan-üs-safâ, ölümsüzlüğüne inandıkları ruhun tanrı'ya ulaşmasını sağlayacak bir öğreti formüle etmeye çalışmışlardı. önerdikleri yol, ortodoks islâmın yanlışlarından kaçınmak için, felsefe ile islâm kuralları arasında bir uyum sağlayacak ve böylece insanları yetkinliğe kavuşturacak bir yöntemdi. felsefe ile dinsel inançlar arasında sentezi neo-platoncu yaklaşım sağlarken, bir yandan aristo mantığı, diğer yandan pythagorasçı sayılar bilimi kullanılıyordu. ihvan-üs-safâ öğretisi, eski yunan, hind ve iran bilgeliğinin bir karışımı biçimindeydi. böylece oluşturulan sistem, islâm inançları ile, grek felsefesi, zerdüşt dini, hind gizemciliği ve gnostizm'den öğeler taşıyan dikkate değer bir senteze ulaşmaktaydı.

ihvan-üs-safâ, bilgiye ulaşmanın beş ayrı yöntemi olduğunu açıklar:

1-duyular yoluyla
2-akıl yoluyla
3-kanıtlama yoluyla
4-nakiller yoluyla (öğrenim, iletişim)
5-vahy ve esin-sezgi yoluyla

devamını okuyayım »
25.10.2004 20:14