şükela:  tümü | bugün
 • büyük türk şairi.
 • hakkında yazılan kitaplardan birisi de reha çamuroğlu 'nun sabah rüzgarı 'dır. enel hakk, hurufilik üzerine anlatımlarda ağırlık nesimiye verilmiştir.
 • yariyle olan münasebetlerini soranlara "size ne" diyerek en baba cevabı vermiş büyük ozan.

  (bkz: haydar haydar)
 • gel gel beru kim savm u salâtın kazası var;
  sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok.

  nesimi
 • bir cefâkeş âşıkam ey yâr senden dönmezem
  hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem
  ger zekeriya tek beni baştan ayağa yarsalar
  başıma koy erre neccâr senden dönmezem
  ger beni yandırsalar, toprağımı savursalar
  külüm oddan çağırsalar settâr senden dönmezem

  seyyid nesîmî
 • ayn’ü ‘şin’ü kaf’a düşdi gönlümüz
  san ki küh-i kaf’a düşdi gönlümüz
  yâr-i pür-eltâfa düşdi gönlümüz
  sanmanuz kim lâfa düşdi gönlümüz

  seyyid nesimî
 • baskalarindan farkli ve kendi yolunu bulmus bir insan olmasina ragmen son derece ironik olarak adeta bir koyun gibi derisi yuzulmustur.
 • bolca karıştırılan bir isimdir nesimi. tarihte iki tane büyük nesimi vardır. birincisi enel hak dediği için 15. yy. da halepte öldürülen seyyid nesimi, diğeri ise en bilinen eseri ile haydar'ın sahibi(ben melanet hırkasını) kul nesimidir. seyyid nesimi şiirlerinde bolca arapça kelimeler bulabilirsiniz. kul nesiminki ise daha sade bir türkçedir. kul nesimi 17. yy da anadoluda, seyyid nesimi ise anadolyu gezip, diyarbakırda da bir ara kalmış olmasına karşın halep'te uzun süre ikamet etmiştir. seyyid nesimi hurufi-alevidir, kul nesimi ise bektaşi-alevidir. ali sevgisini anlatırken de bu farkı görebilirsiniz, kul nesimi haydar der, seyyid nesimi hurufilikte ali nin anlamını da bilerek bolca ali der. ali arapça yazıldığında insanın suretini verir. insan yüzünü düşünün gözler kaşlar ve açılmış bir ağız a benzer bu yazılış. ali insan-ı kamilin suretidir.
 • (bkz: kul nesimi)
 • çün meni bezm-i ezelde eyledi ol yâr mest
  ol cihetden görinür bu çeşmüme deyyâr mest

  mest-i dergâhem ne mestem bu şerâb-ı cüz’iden
  sanma iy hâce meni kim olmışam bî-kâr mest

  şöyle mestem tâ kıyâmet dâhı hüşyâr olmazam
  çün meni vahdet meyinden eyledi ol yâr mest

  rind ü kallâşem makâmum gûşe-i mey-hânedür
  gelmişem kâlu belâdan ‘âşık u hammâr mest

  cûş kıldı ‘akl-ı kül geldi vücûda kâ’inât
  kâf u nûn emrinden oldı bu cihân yek-pâr mest

  ins mest ü cin mest ü cümle bu vahş u tuyûr
  âb mest ü bâd mest ü hâk mest ü nâr mest

  cümle bu meyden olupdur bu cihân yek-bâregi
  ‘arş mest ü ferş mest ü kevkeb-i seyyâr mest

  aşk-ı sübhânî meyinden valih oldı öyle bil
  çerh ü kürsî merd ü âlem bu kamer devvâr mest

  eyle bil tahtü’s-sera’dan ta süreyyâ her ne var
  oldı iy hâce ser-â-ser ez-mey-i cebbâr mest

  âdem ü havvâ melâ’ik hûr u gılmân u beşer
  kevser ü tûbâ vü rıdvân cennet ü dîdâr mest

  nûh u dâvûd u süleymân u zekeriyyâ şu‘ayb
  mûsî mest ü îsî mest u ahmed-i muhtâr mest

  şâh-ı merdân şîr-i yezdân pîşvâ-yı ehl-i din
  kâşif-i sırr-ı velâyet haydar-ı kerrâr mest

  enbiyâ vü evliyâ vü esfıyâ vü etkıyâ
  oldılar hâk meclisinde cümlegi bî-hüşyâr mest

  kâdî mest ü müftî mest ü sâfî mest ü sûfî mest
  cür‘a-i câm-ı elestden mü’min ü küffâr mest

  hâce-i mey-hâne mest oldı vü hem pîr-i mugân
  kâ‘be vü büt-hâne mest ü hırka vü zünnâr mest

  küfr ü îmân mest oldı cümle ‘ayn-i yek-diger
  ‘âşık u ma‘şuk mest ü yâr mest agyâr mest

  minkirüñ inkârı çün gitti vü geldi devr-i câm
  sûfî mest oldı bu meyden eyledi ikrâr mest

  cür‘a-i câm-ı ilâhî ‘âlemi mest eyledi
  câm mest ü bâde mest ü sâkî-i ebrâr mest

  çün şerâb-ı cân-fezâ geldi bize hum-hâneden
  oldı anuñ katresinden bu ser ü destâr mest

  çeng ü def hem ‘ûd u ney ser-mest olup ider figân
  bu harâbâtuñ içinde söylenen güftâr mest

  mest olub söyler ene’l-hakk ‘ışk ile ‘alemde bil
  ya‘ni kim mansûr ‘âşık oluban ber-dâr mest

  mest olup gir şehr-i ‘ışka gör hakk’ı anda ‘ıyân
  sûret-i hûbân-ı ‘alem çâr-sû bâzâr mest

  mîr mest ü hâce mest ü bende mest ez-câm-ı ‘ışk
  râh mest ü hâne mest ü bu der ü dîvâr mest

  yiddi yir gök yiddi deryâ yiddi mushaf yiddi hat
  latif-i hakk’dan mest olupdur heft ü penç ü çâr mest

  devlet-i dîdâra vasl olduk vü buldug visâl
  gaflet uyhusından oldug çünki biz bîdâr mest

  göñlümüz nûr-ı tecellî cismümüzdür kûh-ı tûr
  cânumuz dîdâra karşu oldı mûsî-vâr mest

  devr-i mehdîdür hidayet eyledi sâhip-zemân
  vechini fazl itdi şöyle gün kimi izhâr mest

  burka‘ı yüzinden açdı zâtını kıldı ‘ıyân
  eyledi kevn ü mekânı nûr ile envâr mest

  cennet-i ‘adnuñ gülistânında bülbüldür dilin
  nagme-i cân-sûzı her dem eyleyin tekrâr mest

  iy nesîmî sırr-ı hakk’uñ mahremi sensen bu gün
  söyledüñ kudret diliyle ma‘nî-i esrâr mest