in nuce

  • her eve lazım (728)
  • 989
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

imagined communities

meşrebinize göre anglo-american geleneğe yakınsanız pozitivist/tümelci adlandırmayla sosyal bilimler, kıta avrupası çıkışlı yeni kantçılar ekolüne yakınsanız nomotetik/idiografik ayrımındam mülhem tin bilimleri ya da kültür bilimleri olarak adlandırılabilecek alanda, tıpkı hobsbawnnın, geleneğin icadı nda kültürü önplana çıkaran kitabı gibi 20 yy. da yazılmış öncü sayılabilecek kitaplardan biridir bu kitap. çünkü avrupa'ya dışardan bir bakış sözkonusudur, kitabın çıkış tarihinde siyasete kültürel bakışın esamesi dahi okunmuyordu ve belki de en mühimi yazar ulusçuluğu, siyasal kuramlardan daha ziyade kültürel belirlenimlerin sonucu gibi görür.
paylaşılan imgelerin gücü ya da toplumun imgelem tarihinin icattan inşaaya oynadığı rol üstüne bir güneydoğu asya uzmanından kendimize dair daha derinlikli, eleştirel sağlam sorular sormamıza yolaçması gereken bir eserdii aynı zamanda.
bir teşekkür de kitabı türkçeye kazandıran metis yayınları ile defterdeki yazıları gibi yazılarını özlediğimiz ve daha çok yazmasını istediğimiz kitabı çeviren iskender savaşır'a.

devamını okuyayım »