neptun savascisi

  • 6358
  • 7
  • 2
  • 0
  • 3 gün önce

ali ihsan varol

bu akşamki kelime oyunu'nda sorduğu soruların ve cevaplarının tam listesidir. uzun, ama okunmaya değer.

1 - görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk: gezi

2 - bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe: park

3 - uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi: sivil

4 - bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: eylem

5 - ana duygu ve düşünceler çevresinde toplanma durumu, bölünmezliği içeren yalın bütün: birlik

6 - mecazen gerçekleri anlar, kavrar duruma gelme: uyanma

7 - mustafa kemal atatürk'ün 'terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız.' dediği kişiler: gençler

8 - doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim: sağduyu

9 - hiçbir şekilde zarar verilmemesi gereken halkın bütününe ait taşınır veya taşınmaz varlıkların tümü: kamu malı

10 - şiddetsizlik ilkelerini izleyip, şiddetsiz eylemi en etkili yol olarak gören ideoloji: pasifizm

11 - bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca veya ürüne zarar verme eylemi: vandalizm

12 - demokratik çözüm kutusu: oy sandığı

13 - halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında görüşünü belirlemek için başvurulan oylama: referandum

14 - haklıyı haksıza, göstericiyi teröriste çeviren kişi, kışkırtmacı: provokatör

15 - aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu: halk

16 - tek ve hür olmanın simgesi olan uzun yıllar yaşayabilen bir bitki: ağaç

17 - kardeşçe yaşamanın simgesi sayılan ağaçlarla örtülü alan: orman

18 - beşiktaş'ın şövalye ruhlu semt çocukları: çarşı

19 - bölme, bölüştürme anlamına gelen, birleştirici bir semtin de adı olan söz: taksim

20 - 'geniş alan' anlamına gelen arapça kökenli bir söz: meydan

21 - bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca adım atarak ilerleme: yürüyüş

22 - karşı koyma, vazgeçmeme işi: direniş

23 - bir davranışı, düşünceyi, uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme: protesto

24 - dış etkilerden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi: özgürlük

25 - bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması: dayanışma

26 - bütün emekçi kesimince uygulanan iş bırakımı: genel grev

27 - herhangi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelme, organize olma: örgütlenme

28 - hem başkaldırmak hem de dikilmek, yürümeye başlamak anlamlarına gelen bir söz: ayaklanmak

29 - bir televizyon kanalına yakışan en güzel isim: halk

30 - medya gibi çeşitli meslek kolları arasında uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü: etik

31 - türkiye cumhuriyeti anayasası'nın 28. maddesinde 'hürdür, sansür edilemez.' ifadesiyle yer alan olgu: basın

32 - nezihe meriç'in 'bin başlı ejderha' olarak tanımladığı iletişim ortamı: medya

33 - onaylamak ve ikrarla eşdeğer görülen eylem: susmak

34 - basın, yayın ve haberleşme ile sinema ve kitap yapıtlarının hükümetçe denetlenmesi ve kısıtlanması: sansür

35 - bir olay, bir olgu üzerine edindiği bilgiyi hazırlayıp yayın organlarında yayınlaması beklenen kişi: haberci

36 - 'baş belası' olarak tanımlanan bir sosyal ağ ve mikroblog sitesi: twitter

37 - mustafa kemal atatürk'ün 'gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.' dediği kişi: gazeteci

38 - çanak yalayan, dalkavukluk eden kişi: yaltakçı

39 - güç, tehlike ve zorbalığa karşı durabilecekken çekinme, sakınma ve ses çıkarmama hali: korkaklık

40 - ana akım tarafından terk edilip sosyal medyaya mahkum kalan vatandaşın tutunduğu dal: sanal alem

41 - iletişim veya yayın organlarıyla verilen gerçek olmayan, uydurma veya çarpıtılmış bilgi: yalan haber

42 - davranışları veya sözleriyle kötü bir sonuca yol açma, ateşe körükle gitme: çanak tutma

43 - toplumsal olaylara müdahale aracı: toma

44 - ünlem haliyle 'yapma, sakın!' anlamında kullanılan bir söz: aman

45 - adı 'kent, site, devlet, devlet düzeni' anlamlarında yunanca kökenli bir sözden türeyen bir kamu görevlisi: polis

46 - kelime anlamı 'haklar' olan toplumsal yasalar bütünü, tüze: hukuk

47 - yargı yolu kılavuzu: avukat

48 - kaba güç: şiddet

49 - birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması: gözaltı

50 - bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel: barikat

51 - bazen gerilimi azaltmak için yapılması gereken eylem, geri gitmek, ricat etmek: çekilmek

52 - hangi mesleği yaparsa yapsın her insanda bulunması gereken acıma duygusu: merhamet

53 - sağduyusunu kaybetmiş güç kullanımını niteleyen söz: orantısız

54 - göz, burun, ağız ve akciğerlerdeki mukus zarlarına saldıran, maddenin en gevşek halindeki silah, oleoresin capsicum: biber gazı

55 - toma ifrazatı: tazyikli su

56 - demokrasi solungacı: gaz maskesi

57 - varoluşunun temel dayanağı 'egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir!' ilkesi olan anayasal devlet organı: tbmm

58 - 'cumhur' sözünün eş anlamlısı: halk

59 - hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: baskı

60 - kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme anlamlarındaki söz: kibir

61 - iktidarı altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse: despot

62 - kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç, içsel mahkeme: vicdan

63 - 'sapkınlık, doğru yoldan ayrılma' anlamındaki arapça kökenli söz: dalâlet

64 - düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kimse, etkinci, eylemci: çapulcu

65 - hamamat kaplıcalarıyla ünlü hatay ilinin ilçesi: reyhanlı

66 - bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: diktatör

67 - ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak: hizmetkâr

68 - bir yürütme erkinin yasama organından bağımsız bir şekilde yönetimde bulunduğu hükümet sistemi: başkanlık

69 - kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma: istifa etme

70 - kişinin büyüklüğünü arttıran, yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını isteme eylemi: özür dileme

devamını okuyayım »