iett 99 806

  • 6675
  • 22
  • 2
  • 1
  • dün

şeytan

şeytan allâh'a isyân eden, vaktiyle meleklere hocalık yapmış bir cin'dir.

şeytanın melek değil cin olduğuna dâir kur'ân-ı kerîm'de bir kaç çeşit işâret vardır.

1. cinler ateşten, melekler nûr'dan yaratılmışlardır. şeytan da ateşten yaratılmıştır. (kandıralı sen de geç gibi oldu)

2. meleklerin cinsiyeti yoktur. cinler ise insanlar gibi erkek ve dişi olmak üzere iki cinstirler. melekler allâh tarafından doğrudan yaratılırken, cinler ise cîmâ (çiftleşme) vesilesi ile yaratılırlar. dolayısı ile meleklerin zürriyyeti olamaz, cinerin ise zürriyyetleri vardır. kur'ân-ı kerîm'in bâzı yerlerinde "şeytanı ve onun zürriyyetini" ifâdeleri ile şeytanın zürriyyeti olduğuna atıfta bulunulmuştur.

3. melekler irâdesizdir, allâh ne derse, ne emrederse onu yaparlar. cinler ise insanlar gibi kulluk etmeleri için yaratılmışlardır, irâdeleri vardır, kendi irâdeleri ile hareket edebilirler, allâh'ın emirlerini uygulamayıp yasaklarını çiğneyebilirler. şeytan da secde emrine karşı gelmiş, kendi irâdesini kullanabilmiştir.

şeytan için melek demek, imân'ın şartlarından biri olan meleklere imanı ihlâl etmek olacağından sakıncalıdır. zirâ meleklerin bazı özellikleri redd/inkâr edilmiş olunmaktadır.

devamını okuyayım »
14.09.2004 22:21