seferis

  • 251
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

evrim teorisi

1931 yılında lise tarih kitabına* bile girmiştir:

“bundan 200 sene eveline kadar, dünyanın 5-6 bin sene evel yaratıldığı ve insanın basraya iki günlük yolda, fırat nehri üzerinde bulunan cennette yaratıldığı zannolunmakta idi. bu kanaatler hep din kitaplarındaki hikayelerin olduğu gibi hakikat sanılmasından doğuyordu. artık, hayatın 6 bin senelik değil, milyonlarca senelik olduğu anlaşılmıştır .
(…)
filhakka umumiyetle iddia olunuyor ki, insanın ve büyük maymunların müşterek bir cedleri vardır. bu ced dahi, daha basit şekilleri haiz bir nesilden, ilk memeli hayvan cinslerinin birinden ayrılıyor. bu memeli hayvan da bir nevi yerde sürünen hayvandan ve nihayet bu da balıklardan geliyor. bunların hepsi de ilk hayat şekli olan iptidai hücreye dayanıyor.

insanın bu şeceresi, insanın teşrihile sair kemikli hayvanların teşrihi arasındaki mukayeselerle müstenittir.

insan, doğmadan evel, vücudunun geçirdiği pek garip safhalar vardır ki, onlar bilincek olursa, bu iddianın sıhhatini kabul etmemek olmaz. filhakika rüşeymi hayat ile cenin hayatı devirlerinde insane, evvela bir balık olacakmış gibi başlar, yerde sürünen hayvanları hatırlatan bir takım şekillerden geçer, basit memeli hayvanların bünyelerini tekrarlar, hatta bir müddet için kuyruğu da vardır”

* türk tarih tetkik cemiyeti, tarih i, istanbul, devlet matbaası, 1931.

hamiş: bilimi cesaretle savunan kitap, birkaç sayfa sonra, “buzul çağı bittikten sonra orta asya’dan cihana yayılan türklerin avrupa’yı taş devrinden tunç devrine çıkardığını” iddia edecek. trajik!

devamını okuyayım »