şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve
  türbedarliklar ile bir takim unvanlarin
  men ve ilgasina dair kanun
  kanun numarası : 677
  kabul tarihi : 30/11/1925
  yayımlandığı r. gazete: tarih : 13/12/1925 sayı: 243
  yayımlandığı düstur : tertip: 3 cilt: 7 sayfa: 113

  madde 1 - türkiye cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk
  olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan
  bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve
  tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. bunlardan usulü mevzuası
  dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.
  alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çele-
  bilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük
  ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan
  ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası
  memnudur. türkiye cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut
  cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar
  mülgadır. seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut
  bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev
  muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunla-
  ra mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olma-
  mak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırı-
  lır.
  (ek: 10/6/1949 - 5438/1 md.) şeyhlik, babalık ve halifelik gibi mensupları
  arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 lira-
  dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı olmamak üze-
  re sürgün cezası ile cezalandırılırlar (1).
  (ek: 1/3/1950 - 5566/1 md.; değişik: 7/2/1990 - 3612/5 md.) türbelerden türk
  büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar kültür bakanlığınca umu-
  ma açılabilir. bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.

  madde 2 - işbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  madde 3 - işbu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memurdur.
  ------------------------
  (1) 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı cezaların infazı hakkında kanunun geçici
  2 inci maddesiyle sürgün cezası kaldırılmıştır.
 • takıyyecilerin "bak bak benden bahsetmiyor" diyerek kafalarını kuma gömmeye çalıştıkları kanundur.
  zira yasa tekke ve zaviyelerin ilgası yani kapatılmasına ve buralarda halkın dini inançlarını sömüren şeyh, baba, derviş kıl yün gibi tiplerin cezalandırılmasına yöneliktir.

  bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma çabasında olanları ilgilendiren yasa ise
  2596 sayılı kanun ve ilgili maddeleridir.
 • toplumsal paranoyaların, küçüklükten beri doğru belletilmiş olan kavramalrla ilişkili olduğunu ortaya çıkarmamıza yardım eden kanundur. toplumsal paranoya sahibi bireyler, kafalarındaki "evrensel" doğruyu baz alarak, önlerine konan her şeyi kendilerine göre yorumlar, sonra da bahsettikleri içeriğe sahip olmadığı beyan edildiğinde de "bak bak, başını kuma sokuyor" derler evet.

  bir kanunu uygularken, kanunun uygulanacağı toplumun sadece bir kesimini hedef alarak, saçma sapan paranoyalarınıza dayanan uygulamalar ortaya çıkarabilmenizi sağlayan elastik bir kanundur evet. hem böylelikle, sizin gibi düşünenlerden epeyce prim toplarsınız.

  fikir beyan edenleri eleştirmeden önce, kendi doğrularımızın "doğruluğuna" da şüpheyle bir bakabilmek lazım kanaatimce. yazılıp çizilmişlik, mevcut bilgileri doğru kılmıyor efendim. ya da sürekli olarak tekrarlanır olması, bilginin hakikatine hakikat katmıyor. eğer o pencereden bakarsak gülben ergen bu ülkenin en güzel sesi, tuba özay da en güzel kadını oluyor öyle değil mi?
 • türkiye cumhuriyetinde yasayan herkes islamin sünni hanefi maturidi yorumuna göre ibadet edecek; geri kalanlarin cani cehenneme diyen kanun. bazi sivri zekalilarca devrim kanunu addedilir.
 • şuna herkes sünni, hanefi maturidi yorumuna göre ibadet edecek, kalanın canı cehenneme açıklaması getiren sivri zekalı bile değildir.

  tanım: devrim kanunu.
 • tekrardan sert bir şekilde uygulanması gereken devrim kanunu.

  (bkz: tekke ve zaviyelerin kapatılması)