vox stellarum

  • 1111
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

ernst röhm

yüzba$ı ernst röehm versay antla$masının resmi kararlarıyla 100,000 ki$iyle sınırlandırılan bavyera'daki "reichswehr" olarak bilinen ordunun tamamen gizlice yasadı$ı olarak güçlendirilmesiyle görevliydi. resmi ordu yönetiminin tam desteğiyle röehm özel bir görevi daha üstlenmi$ti: askeri araçların "doğru kanallara yönlendirilmesi ve orduya gerekirse yedek güç sağlayabilecek ordu dı$ı ve sağ yanlı grupların desteklenmesi ve bu gruplara parasal yardımlarda bulunulması. röehm, hitler'le kar$ıla$tığı an hemen $u karara vardı: hitler, almanya'nın ihtiyacı olan ki$iydi. hitler bu yönden çok röehm'ün potensiyel taraftarlara köprü olma özelliği ile ilgileniyordu. bir parti toplantısında hitler'le kar$ıla$an röehm kısa sürede onun güvenini kazanmı$tır. hitler'in isteği üzerine parti politikalarına sıkı sıkıya bağlı, mitinglerde güç gösterisi yapacak ve gerektiğinde kar$ı partileri güç kullanarak sindirecek sa (sturmabteilung - hücum birlikleri) örgütünün temellerini attı. sa örgütünü ölünceye kadar yöneten röhm kısa süre sonra bu çok karma$ık yapılı olu$umun etkisinde kalıp yolda$ı hitler'den farklı kulvarlarda yüzmeye ba$layacaktı. bir süreliğine bu örgüt ba$ından uzakla$tırılmı$ ve bu dönemde bolivya'ya gitmi$tir. daha sonra bizzat hitler'in emri uyarınca geri dönmü$tü. ancak hitler kısa süre sonra arkada$ının hiç bir fikir deği$ikliğine uğramadığını öğrenecekti. uzakla$tırılma nedeni olan nasyonal sosyalist parti politikaları hakkındaki dü$ünceleri farklı $ekilde savunması deği$memi$ti. iktidara yürüyü$üyle e$ zamanlı olarak bu insan ve ona sadık örgütü hitler'in önünde dev bir engel gibi yükseliyordu. sokaktaki halkta sa korku yaratıyor hatta ordu mensupları bile kısa sürede inanılmaz üye kazanan bu örgütü endi$eyle izliyordu. ordunun desteğini arkasına almak arzusundaki hitler yol arkada$ının öldürülmesini ancak göbbels'in iletiği rapordaki "kar$ı darbe" tehlikesini görünce karar verebildi. uzun bıçaklar gecesinde bizzat hitler'in katılımıyla röehm ve önde gelen sa liderleri bir otelde tutuklanmı$tır. ss'lere emanet edilen röehm'e "$ereflice" ölme $ansı verilmi$se de intihar etmeyi tercih etmeyen röehm ss görevlileri tarafınca infaz edilmi$tir.

devamını okuyayım »
18.09.2004 23:53