nojoke

  • şeker abi (601)
  • 955
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 ay önce

eflak

felekler manasına gelmektedir.felek arapçada çıkrık, çark, yıldızların döner küresi, talih, baht ;aramicedeki peleka yani çark, çıkrık ile bağlantılıdır. (ör. "edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur" * . "dokuz felek ile her felekte bir zaman dönüp dolaştım.
senelerce yıldızlarda, burçlarda devrettim" )

"kahpe felek sana n'ettim neyledim
aksine döndürdün çark-ı devranı
hani n'oldu esk'adalet eski gün
perişan eyledin cümle cihanı " *

çark ; farsça çerx daire, döngü, teker , sanskritçe cakra ile ilgilidir. hint avrupa anadiline bakacak olursak keklos ekseni etrafında dönmek, yuvarlanmak manasına gelmekte. aynı kökten eski yunanca kyklos (teker, döngü), kylindein ise dönmek, yuvarlanmak demektir. osmanlıca çarh;çark, tekerlek , felek, gök, sema, ok yayı, devreden, dönen, talih anlamları ile karşılanır. gökküre ve celestial sphere isimleri ile de anılır.

tarihte felekleri katman halinde düşünen birçok düşünür, bilim adamı olmuş . bunlardan biri olan muhammed nurül arabi nin "kitab'üd devair vel eflak"ın’ dan ;

feleki evvel: ilk felek, zat 'tır ikinci felek: tecelli-i sıfattır. üçüncü felek: isimler tecellisidir dördüncü felek: akıl kül feleği ; idrak sahibi olması yönü ile, akil kendini ve gayrıyı izhar etmesi yönüyle nur icab ve tevcih itibariyle kalem cümleye hayat vermesi itibariyle ruh isimleriyle isimlendirildi. beşinci felek: nefsi küll feleği. "levhi mahfuz" ,"kitabül mübin" ve "ümmül kitap" da derler. altinci felek: tabiat feleği. tabiat, batin ismi mazharıdır. yedinci felek: feleki heyüla'dır. manevi'dir. sekizinci felek: şekil feleği. şekil manevidir. dokuzuncu felek:cismi küll feleğidir.manevidir. onuncu felek: arşfeleğidir. onbirinci felek: kürsi feleği. şekür isminin mazharıdır .onikinci felek: atlas feleği. burçlar feleği de denir. maddesi arş'tır.onüçüncü felek: menziller feleği. yıldızlar feleği veya tevvab feleği derler. ondördüncü felek: keyvan feleği. rab isminin mazharıdır. onbeşinci felek: bercis feleğidir. ali isminin mazharıdır.onaltinci felek: behram feleği. kahhar isminin mazharıdır. onyedinci felek: şems feleğidir. feleklerin kutbu güneş feleğidir. nur ismi mazharıdır. onsekizinci felek: zühre feleğidir. musavvir isminin mazharıdır. ondokuzuncu felek: utarit feleği. muhsi isminin mazharıdır. yirminci felek: kamer feleğidir. yirmibirinci felek: nar feleğidir. ateş feleği de denir. günümüz tabiri ile atmosfer tabakasıdır. yirmiikinci felek: hava feleğidir. hay ismi mazharıdır. yirmiüçüncü felek: su feleğidir. muhyi ismi mazharıdır.yirmidördüncü felek: toprak feleğidir. mümit ismi mazharıdır.

(bkz: levlake levlak lema halaktul eflak)
(bkz: ibn arabi)

devamını okuyayım »
18.01.2007 22:56