şükela:  tümü | bugün
 • türk silahlı kuvvetleri içinde oluşturulan batı çalışma grubu tarafından 1997 yılında hazırlanan irticayla mücadele eylem planıdır.tespitleri ve öngörüleri mükemmel derecededir ama uygulamada aynı mükemmellik yakalanamadı ki, fetö ve akp ikilisi ülkenin içine etti. link

  genelkurmay başkanlığı

  1. durum :

  a) irticai faaliyetlerin halihazırdaki durumu:

  1) türkiye cumhuriyeti halihazırda kuruluşundan bugüne kadarki en büyük
  irticai tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. milli görüşçüler, radikal islamcılar
  ve tarikatlar gibi bütün irticai grupların müşterek amacı; şeriata dayalı iran
  benzeri bir "islam cumhuriyeti" kurmaktır.

  2) bu gruplar hedeflerine ulaşmak yönünde büyük bir kararlılıkla ve inançla
  ilerlemekte, toplum içinde ekonomik, sosyal, siyasi, eylemsel ve psikolojik
  etkinlik sağlayarak önemli mesafeler kat ettikleri gözlenmektedir.

  3) anılan kesim, halen stratejileri gereği ülkemizde laikliği dinsizlik olarak
  algılayan bir kitlenin oluşumuna yönelik bir propagandaya, kurumlaşma ve
  kadrolaşma faaliyetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır.

  4) hedeflerine ulaşmak için insan ve finans faktörlerinin önemini çok iyi
  kavramış olan irticai grupların, amaçları doğrultusunda insan gücünün
  yetiştirilmesi ve bu insanların devletin kilit noktalarında görev alarak
  kadrolaşma gayretlerini organize etmesi, aldıkları mesafe dikkat çekmektedir.
  diğer taraftan bazı islam ülkelerinin desteği ile birlikte tesis edilen ortaklıklar ve
  yurtiçinde kurdukları şirketler ve bazı belediyelerin desteği ile toplanan
  bağışlarla büyük bir ekonomik güce sahip olmuşlardır.

  5) irticai kesim; ülkedeki mevcut ortamdan azami derecede istifade ederek daha
  da güçlenmekte ve böylece kendi ideolojisi doğrultusundaki icraatını, gittikçe
  artan bir kasıt ve cüretkarlıkla gerçekleştirme imkanı bulmaktadır.

  6) anayasa'nın temel ilkelerinden laiklik ilkesinin konulmasında önemli bir
  yaptırım niteliği taşıyan türk ceza kanunu'nun 163' üncü maddesinin
  yürürlükten kaldırılması ve mevcut yasaların uygulanmaması irticai kesimin
  önünün açmış, böylece irticai akımların büyük bir ivme kazanmasına neden
  teşkil etmiştir.

  7) bugün önemli birçok devlet kadrosu irticai kesimin eline geçmiş
  bulunmaktadır. milli eğitim ve emniyet teşkilatına sızılmış birçok mahalli idare
  ve kamu iktisadi teşebbüslerinin büyük bir bölümünde altyapı tesis edilmiştir.

  8) irticai kesim; amaçlarına ulaşmda en büyük engel olarak türk silahlı
  kuvvetleri' ni görmektedir. bu nedenle türk silahlı kuvvetlerine sızma
  girişimlerini büyük bir gizlilik içersinde inatla sürdürmektedir. irticai kesim
  belirlenen hedefin tahakkuku amacıyla; bir taraftan imam hatip okulu
  mezunlarının harp okullarına girmesi yönünde, yasa değişikliği dahil çeşitli
  alanlarda mücadele verirken, diğer taraftan askeri lise, harp okulları ve
  üniversitelerdeki askeri öğrencilerle, astsubaylara ve uzman erbaşlara el
  atmaktadır.

  9) küçük rütbeli asker kişilere öncelikle ulaşmak isteyen irticai kesim; bir
  taraftan yıllar sonra kendisinin arzuladığı şeriata dayalı devletin silahlı
  kuvvetlerini komuta edecek ordu mensuplarını elde etmeyi, diğer taraftan da
  nihai amacına ulaşmadaki en büyük engeli oluşturan atatürkçü ve laik türk
  silahlı kuvvetlerini kendi amaçlarına hizmet eder hale getirmeyi düşlemektedir.

  10) irticai gruplar, belirtilen bu girişimlerine ilaveten türk silahlı kuvvetler
  bünyesinde çeşitli problemlere sahip değişik rütbelerdeki askeri personele
  yaklaşarak, bunları nurcu, süleymancı, nakşibendi ve kürtçü-islamcı subaylar
  ve astsubaylar olarak bölmek suretiyle, tarikatlar bazında ele geçirerek kendi
  saflarına katılmaları yönünde yoğun girişimlerde bulunmakta, böylece türk
  silahlı kuvvetlerini içeriden parçalayarak birlik ve beraberliğini ortadan
  kaldırmayı amaçlamaktadır.

  11) anılan kesim, türk silahlı kuvvetlerini dine karşı bir kuruluş olarak
  göstermeye yönelik girişimlerini sinsi bir şekilde aralıksız devam ettirmekte ve
  böylelikle halk ile tsk'nın karşı karşıya gelmesine neden olacak ortamı
  arzulamaktadır.

  12) irticai kesim, gençliğe verdiği önem çerçevesinde yoğun bir şekilde eğitim
  ve öğretim kurumları açmakta açtığı bir çok özel okul vasıtasıyla atatürk
  düşmanı binlerce gencin yetişmesini sağlamakatadır. diğer taraftan camilerdeki
  imamlar vasıtasıyla din duyguları sömürülerek irticai bir toplumun süratle
  büyümesine ve halk desteğinin kazanılmasına büyük önem vermekte, dini eğitim
  veren kurumları vasıtasıyla tabana ulaşma ve var olanı genişletme avantajını
  kaybedeceği korkusu ile kesintisiz 8 yıllık temel eğitime karşı çıkmaktadır.

  13) irticai gruplar islami yaşama geçişi sağlamak maksadıyla dini eğilimlerin
  güçlü olduğu bölge ve beldelerde uygun ortam hazırlamak için girişimlerde
  bulunmakta, kılık-kıyafet kanununa aykırı, çağdaş giyisilerden uzak insanların
  serbestçe dolaşmasına müsaade etmekte ve böylelikle bir taraftan da bu kesime
  motivasyon kazandırmakta, diğer taraftan da kendileri gibi olmayanları
  etkilemeyi ve soyutlamayı hedeflemektedir.

  14) ayrıca ülkemizdeki özgürlük ortamı irticai kesim tarafından en üst düzeyde
  kullanılmak suretiyle, amaçları doğrultusunda yayın yapan görsel ve yazılı basın
  vasıtasıyla halkın dini duyguları istismar edilmekte ve kitleler etki altına
  alınmaya çalışılmaktadır.

  15) diğer taraftan, atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait değerlerden
  kaynaklanmadığını, bunların yahudi profesörlerinin türk toplumunu kendi
  inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürmek
  suretiyle, milletin güvenini yıpratmaya, atatürk düşmanlığını körüklemeye ve
  atatürk ilke ve inkılaplarının mimarının yahudiler olduğunu topluma empoze
  etmeye çalışmaktadır.

  16) bu gruplar, toplum tarafından kabullenilmiş birçok kutlamalara alternatif
  olarak, amacı ve gerekçesi belli olmayan ve genelde "fetih gecesi" olarak
  isimlendirilen kutlama günleri düzenlemek suretiyle irticai duyguları
  güçlendirmeyi, toplumda var olan müşterek değerleri ortadan kaldırmayı ve
  insanları çağdaş yaşamdan soyutlamayı amaçlamaktadır.

  17) irticai kesim, kendisine kaynak olarak oluşturulan tarikatların ve radikal
  islami grupların faaliyetlerine nihai amaçtaki birliktelik nedeni ile bir taraftan
  göz yumarken, diğer taraftan toplumsal tepkilerin boyutlarına paralel olarak bu
  kesimlerle ilgilerinin bulunmadığını veya bu kesimlerce yaratılan ve toplumu
  rahatsız eden olayların kendilerine mal edilemeyeceğini ifade ederek, kendilerini
  aklamak için çaba sarf etmektedir.

  18) bahse konu gruplar, iktidarın silahla ele geçirilmesi gerektiğinde ihtiyaç
  duyacağı silahlı gücü yaratma ve silah temin etme yönünde büyük atılımlar
  göstermekte ve bu maksatla başta radikal islami gruplar olmak üzere hızla
  silahlanmakta, irticai görüşü benimseyen personelin bu konuda eğitilmesi için
  milli gençlik vakfı tarafından inşa ettirilen öğrenci yurtları içerisinde atış
  poligonlarına yer vermekte ve "özel koruma timleri" teşkil ederek irtica
  ordusunun altyapısını oluşturmaya gayret etmektedir.

  19) bu kesim kendi ideolojisini ülkeye yerleştirmek ve hakim kılmak
  doğrultusunda halihazırda ülkenin en hassas konusunu oluşturan "güneydoğu
  sorunu" na "kürt benliği" olgusundan hareketle çözüm olarak "müslüman
  kardeşliği" ilkesini önermekte, bu çerçevede bölücü terör örgütü ile ilişkiye
  girmekten kaçınmamakta ve örgütü kendi amaçları için kullanmanın yollarını
  aramaktadır.

  20) irticai kesim, bir devleti devlet yapan, ulusu birbirine kenetleyen ortak
  hasletlerden dil birliği, yurt birliği ve ülke birliği gibi temel değerleri "din
  birliği" bazınca ele alıp işleyerek, türk halkının bu müşterek değerlerini ortadan
  kaldırmayı ve türkiye cumhuriyeti devleti toprakları üzerinde bir ulus bilinciyle
  yaşayan halkımızı, bu hasletlerden koparıp ümmetçilik temelinde yapılandırma
  amaçlanmaktadır.

  21) bugün için; halkı maddi ve ahlaki açıdan sömüren, ümmet toplumu
  oluşturma yönünde onların dini duygularını istismar eden, onları kul mantığı ile
  emellerine hizmette kullanan irticai kesim; teşkilatlarının ve üyelerinin
  çoğalması yönünde azami gayret göstermekte ve lehlerine sonuç verecek her
  türlü toplumsal olayı istismar etmektedir.

  22) sonuç olarak; atatürk' ün kurduğu laik türkiye cumhuriyeti tarihinin hiçbir
  döneminde görülmeyen irticai bir tehdit ile karşı karşıya bulunmaktadır. ülkenin
  içinde bulunduğu durum tehlikeli bir gidişin sinyallerini vermektedir. ülkemiz
  sonu belli olmayan bir karanlığa doğru hızla yol almaktadır.

  b) irticai faaliyetlerin yakın gelecekteki durumuna dair değerlendirme:

  1) gelir dağılımı dengesizliğinden kaynaklanan tehdit:

  a) devlet istatistik enstitüsü (die-1996) istatistiklerine göre; nüfuzumuzun
  yüzde 20' lik dilimi (14 000 000 kişi ) milli gelirin yüzde 5.24 ' ünü; ikinci yüzde
  20' lik dilimi milli gelirin yüzde 9.61' ini almaktadır. bu miktar kişinin yaşamını
  zorla idame ettirebileceği yoksulluk sınırı civarında bir rakamdır.

  b) türkiye'de gelir dağılımının dengesizliğinden dolayı açlık sefalet ve yokluk
  sınırında olan yüzde 40'lık dilimi kapsayan bu insanlar için her türlü istismarın
  yapılabileceği ve bilhassa din faktörünün kolaylıkla işlenebileceği bir ortam
  hazırlanmaktadır. nitekim dini politikaya alet eden siyasi partiler ve gerici
  örgütlerin bu konuyu parasal desteği öne alarak çok iyi istismar ettiği, gerek
  1994 mahalli idareler seçimleri ve gerekse 1995 yılında yapılan milletvekilleri
  seçimleri sonuçlarında açıkça görülmektedir.

  2) işsizlikten kaynaklanan tehdit:
  a) devlet istatistik verilerine göre, ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 6.8' dir
  bu oran kentlerde yüzde 9.3 kırsal kesimde yüzde 2.9 düzeyindedir. kentsel
  kesimlerde 15-24 yaş grubundaki lise ve daha yüksek eğitimli gençler arasında
  işsizlik oranıysa yüzde 30.3' tür.

  b) işsizlik; aileleri, dolayısıyla toplumu manevi olarak çöküntüye
  sürüklemektedir. bu insanlar geçmişten gelen inançlarının da etkisi altında
  kalarak dine daha fazla sarılmaktadır. bu durumdaki bir toplum dini siyasete alet
  etmek isteyen siyasi parti ve irticai gruplar tarafından kolayca istismar
  edilebilmektedir.

  c) diğer taraftan son senelerde irticai çevrelerce birçok sahada kurulan
  holdingler bankacılık ve finans hizmetleri veren şirketler çığ gibi büyümektedir.
  bu şirketler ulaştıkları mal varlığı, istihdam ettiği personel miktarı ve ticari
  faaliyetleri ile türkiye ekonomisinde söz sahibi olmuşlardır. bu kuruluşlar halk
  arasında işsiz ve fakir kesimin sığınacağı bir liman gibi görünmektedir. fakir ve
  orta seviyedeki katmanlar ve emekli birçok subay ve astsubay bu kuruluşlarda
  görev almaya çalışmaktadırlar. bu husus istismarı daha da arttıracak bir ortam
  yaratmaktadır.

  3) türk milletinin dinine, örf ve adetlerine bağlılığından kaynaklanan tehdit :

  a) osmanlı imparatorluğu geniş toprakları üzerinde yaşayan değişik tebadaki
  halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için dine büyük önem vermiştir.
  imparatorluğun parçalanmasını müteakip kurulan türkiye cumhuriyeti; temel
  ilkeleri anayasa ile belirlenmiş ve hukukun üstünlüğüne dayandırılarak dinin
  yönetim üzerindeki etkisine son vermiştir ancak, asırlarca sürdürülen dini
  yönetimin etkileri, hala varlığını sürdürmektedir.

  b) demokrasiye geçişi müteakip her dönemde halkın dini inançlarını, örf ve
  adetlerini kendi çirkin emellerine alet eden din istismarcısı irticacı unusurlarla
  karşılaşılmıştır. bunlar fakir, eğitimsiz ve cahil halkı çeşitli dini masallarla,
  hurafelerle ve batıl düşüncelerle kolayca kandırarak demokratik ve laik devlete zarar vermişlerdir. diğer taraftan halkın dini duyguları istismar edilerek doğu ve güneydoğu anadolu' da isyanlar başlatılmış ve cumhuriyet yönetimi ve ülke bütünlüğü ciddi şekilde tehdit edilmiştir.

  4) eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit :

  a) 1990 nüfus sayımına göre: türkiye' de 6 ve daha yukarı yaş grubunda okuma
  yazma bilmeyenler nufüsün yüzde 19.6' sını teşkil etmektedir. okur yazar erkek
  nüfusun yüzde 73.6' sı ilkokul mezunu veya herhangi bir eğitim kurumunu
  bitirememiştir. kadınlarda bu oran yüzde 81.6' dır.

  b) bu tabloyu değerlendirdiğimizde, temeleğitimi 8 yıl kabul edersek, nüfusun
  yüzde 35' i temel eğitim görmemiştir. bu grubun tamamına yakın kısmı, milli
  gelirden en az payı alan birinci ve ikinci dilim içindedir.

  c) nüfusun yüzde 85' ini teşkil eden bu eğitimsiz gruba yaklaşmak ve onları
  kandırmak çok kolay olacaktır. bu gruptaki insanları kandırmak için
  kullanılacak en etkili yöntem de halkın dini duygularını istismar etmektir.

  d) ayrıca irticacı çevreler, çocuklarımızı kendi istekleri doğrultusunda eğitmek
  için büyük gayret içerisindedirler. bu kapsamda, 610 imam hatip lisesinde,
  kabiliyetli, zeki, çalışkan ve fakat çoğu yoksul ailelerin çocuğu yaklaşık 600 bin
  öğrenci şeriat esaslarına göre yerleştirilmektedir. bu okullardan mezun olanların
  sayısı 1 100 000 (bir milyon yüzbin)' dir. bu, mevcut ihtiyacın 13 katıdır.
  okullarda ve yurtlarda çocuklara açıkça atatürk düşmanlığı aşılanmaktadır.
  şeriatçı görüşü benimseyen bu personel kamu kurum ve kuruluşlarına
  yerleştirilerek devlet kuşatılmaya çalışmaktadır.

  e) mevcut seçim yasası ve eğitim sisteminin devam etmesi halinde: 2000 yılı
  milletvekili genel seçimlerinde, milli görüşçü partilerin din eğitimli seçmenin
  etkisiyle toplam oyların yüzde 34 ile tek başına iktidara gelerek ülkede dine
  dayalı devlet düzeni kurabilecek her türlü değişikliği yapabileceleri, 2005 yılı
  milletvekili genel seçimlerinde ise yaklaşık 6 500 000 ilave din eğitimli
  seçmenin etkisiyle toplam oyların yüzde 67' sini alarak her konuda mutlak
  çoğunluğu elde edebilecekleri değerlendirilmektedir.

  5) diğer devletlerin rejim ihraç gayretlerinden kaynaklanan tehdit :

  a) islam ülkeleri, özellikle iran planlı olarak şeriat esaslarına dayalı bir rejimin
  türkiye' de kurulması için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktadır.

  b) diğer taraftan; s.arabistan, kuveyt, birleşik arap emirlikleri, libya, cezayir
  ve mısır' da. türkiye' deki legal ve illegal islami kuruluşlarla islami rejim ihraç
  çalışmalarına katılmaktadır. ayrıca bosna-hersek, çeçenistan ve afganistan'
  daki islami örgütler de rejim ihracı konusunda dolaylı olarak araç olmaktadır.

  c) bu ülkeler islami rejimi ihraç konusunda hedef kitle olarak gelir seviyesi çok
  düşük halkı seçmektedir. özellikle büyük şehirlerin çevresindeki varoşlarda ve
  gecekondu bölgelerindeki fakir halka maddi yardım sağlamaktadır. bu
  yardımlar tarikat, vakıflar, dernekler, belediyeler ve siyasi partiler vasıtasıyla
  yapılmaktadır.

  6) irticacı örgüt, tarikat, vakıf ve derneklerin mali gücünden kaynaklanan tehdit :

  a) bu örgütler halkın dini duygularını örf ve adetlerini, geleneklerini istismar
  ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira para toplamakta ve
  sağladıkları menkul ve gayrımenkullerle büyük maddi imkanlara
  ulaşmaktadırlar.

  b) bu yardım ve hibeleri yapanların arasında milli gelirden en üst seviyede,
  yüzde 49.94' lük pay alan yüzde 20' lik dilimdeki kişiler yoğun olarak yer
  almaktadırlar. bu durum ticaret, siyaset ve tarikat üçgeninin ana hatlarının
  ülkemizde nasıl işlediğini göstermektedir.

  c) örgütlerin yurtiçi kaynakları :

  ı) bu çevrelerin oluşturduğu iş takip büroları vasıtasıyla; teberru, bağış, hediye
  vb gibi adlar altında toplanan yardımlar.

  ıı) çeşitli adlarla kurdukları dernekler vasıtasıyla elde edilen gelirler.

  ııı) kendi aralarındaki dayanışma sayesinde kurdukları şirketler, fabrikalar,
  holdingler ve bankalardan sağlanan gelirler.

  ıv) hacı adaylarının hac organizasyonu ve kurban derilerinden sağlanan
  gelirler.

  v) özel okullar, dershane, yurtlar, belediyeler ve bunların kendilerine müzahir
  paravan şirketlere verdikleri işler nedeniyle elde ettikleri gelirler.

  vı) kara paranın parti, vakıf, dernek ve belediyelere bağış gibi usullerle
  aktarılarak aklanmasıyla elde edilen gelirlerdir.

  d) örgütlerin yurtdışı kaynakları :

  ı) türkiye' de islami devrim yapılmasını arzulayan ve bu yolda çalışan islam
  ülkeleri

  ıı) bu çevrelerin yurt dışında kurdukları örgüt, vakıf, dernek ve şirketler.

  ııı) türkiye'nin bölünmesi ve yıkılması ile kendisine menfaat sağlayan ülkeler
  (yunanistan, ermenistan, gkry gibi ).

  ıv) irtica örgütlerin yürüttükleri silah ve uyuşturucu kaçakçılığı.

  v) kara para aklamak suretiyle elde edilen gelirlerdir.

  e) belediyelerin sağladığı destekler:

  ı) 1994 mahalli idareler seçim sonuçlarına göre: 14 büyükşehir belediyesinden
  6'sında (ankara, istanbul, diyarbakır, erzurum, kayseri ve konya). ayrıca 68
  ilden 17'sinde olmak üzere, toplam 23 ilde refah adayları belediye
  başkanlıklarını kazanmışlardır.

  ıı) bu illerde özellikle ankara, istanbul, kayseri ve konya'da irticacı icraatlar
  dikkati çekecek kadar ileri götürülmüştür. bu belediyelerde fakir ve yoksul halk
  üzerinde çok etkili olunmuştur. bu insanlara yapılan maddi yardımlarla irticacı
  eylem ve faaliyetlerde bulunmaları sağlanmaktadır.

  7) yazılı ve görsel basın ve yayın organlarından kaynaklanan tehdit:

  a) irticacı unsurlar taraftar kazanmak ve yandaşlarını eğitmek maksadıyla geniş
  bir medya grubu oluşturmaya çalışmaktadır. halen hemen hemen her şehirde
  irticayı destekleyen gazete ve mecmua çıkarılmakta, radyo ve televizyon
  istasyonlarından yayın yapılmaktadır.

  b) irticacı medya, adil düzen safsatası ile , fakir halkın dini duygularını, örf ve
  adetlerini istismar ederek, görüşleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktadır.

  8) anayasal ve yasal mevzuat :

  a) anayasa'da türkiye cumhuriyeti, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak
  tanımlamakta ise de: son yıllarda seçim sistemi ve siyasi partilerin
  yaklaşımlarından kaynaklanan nedenler, diğer taraftan seçmenin ekonomik
  sıkıntısından yararlanacak biçimde oyların ekonomik çıkar karşılığı satın
  alınması olaylarının çokça yaşanması, bugünkü parlamentonun ve bu seçim
  sistemiyle seçilecek yeni parlamentoların demokratik kurallara uygunluğu ve
  demokrasi açısından meşruluğunu tartışılır hale getirmektedir.

  b) cumhuriyetimizin niteliklerinden en önemlisi olan laiklik karşıtı görüşler,
  milli iradenin üstünlüğü aldatmacası altında topluma özümsetilmeye
  çalışılmaktadır. şeriat propagandası ve din örgütlenmesine demokrasi ve
  özgürlük adına gösterilen hoşgörü sonucu, bugün şeriat yandaşları anayasa'nın
  laiklik ilkesinin bile tartışabileceği bir ortamı hazırlama çabasındadırlar. bunlar
  halkın iradesi kavramını istismar ile cihad dedikleri şer'i devrimi öncelikle bir
  seçim başarısı ile gerçekleştirme peşindedirler.

  c) demokrasinin nimetlerinden istifade ederek iktidar olduklarında aynı
  yöntemle iktidardan uzaklaştırabileceklerini ummak ise gaflettir. toplumu baskı
  altında tutacak , kendi görüşleri dışındaki fikirlerin gelişmesini her türlü
  zorbalıkla engelleyebilecek militan güçleri şu an bile vardır.

  d) gerici çevrelerin emellerine ulaşması ancak silahlı kuvvetlerin etkisiz hale
  getirilmesi ile mümkün görülmektedir. bu eylemin iki türlü yapabileceği
  değerlendirilmektedir. bunlardan birincisi : türk silahlı kuvvetleri'nin içerisine
  sızılması surettiyle pasifize edilmesi: ikincisi ise:tam iktidara gelindiğinde yasal
  düzenlemelerle silahlı kuvvetlerin yetkilerinin kısıtlanmasıdır.

  9) yukarda belirtildiği üzere, anayasa'da değişiklikler yapılması veya cihat ilan
  edilerek bir ayaklanmaya girişilmesi, ancak halk desteğinin kazanılmasıyla
  mümkün olabilecektir.bu husus için ise halen gelir dağılımı, işsizlik,
  eğitimsizlik ve cehalet gibi faktörlerinden etkilenen nüfusun yüzde 40'ını (28
  milyon) teşkil eden bir kitle mevcuttur. nitekim gerici çevreler,devleti ele
  geçirmek için militan kadrolarını tamamlamışlar ve bunu gittikçe
  geliştirmektedirler.

  10) tamamiyle irticai örgüt ve partilerin lehine,laik ve demokratik cumhuriyet
  taraftarlarının aleyhine gelişen bu şartlar ve ortamda süratle değişiklik
  sağlanmadığı takdirde 2000 yılında meşru yoldan iktidarı ele geçireceki ve
  yanlarına aldıkları halk desteğiyle de cumhuriyetin temel niteliklerinde
  istedikleri şekilde değişiklik yapacakları, eğer bugünden ciddi ve köklü tedbirler
  alınmaz ise, önümüzdeki bir kaç yıl içinde mücadele etme ve önlem alma
  imkanının bile kalmayacağı değerlendirilmektedir.

  2. mücadele esasları :

  a) türkiye cumhuriyeti'nin üniter yapısına, ülkesi ve milleti ile bölünmez
  bütünlüğüne yönelen terör tehditi.türk silahlı kuvvetlerinin başarı ile sürdürdüğü iç güvenlik harekatı sonucu büyük çapta etkisiz hale getirilmiş ve
  baskı altına alınmış , buna karşılık devletin laik ve demokratik yapısını hedef
  alan irticai faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış ve terörle
  mücadelede olduğu gibi bu tehdide de türk silahlı kuvvetlerinin birinci
  önceliği vererek bilinçli ve kararlı bir mücadele başlatma ve ısrarla sürdürme
  zarureti doğmuştur.

  b) irtica faaliyetlerinin daha fazla gelişmesini önlemek ve ulaştığı bu seviyeden
  daha alt seviyelere çekerek cumhuriyetin temel nitelikleri olan atatürk
  milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma
  özelliklerini ilelebet muhafaza etmek maksadıyla, köklü tedbirler alınmasına
  ihtiyaç duyulmuştur.

  c) türk silahlı kuvvetleri, türkiye cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruma
  ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, siyasi çatışma ve polemiklerin
  üstünde kalmak suretiyle yüce türk milleti'nin büyük çoğunluğunun
  beklentileri ve duyarlılığı paralelinde, bütün ağırlığını irticanın daha fazla
  mesafe katetmesini önlemede kullanacaktır.

  d) irtica olaylarının önlenmesine yönelik tüm çalışmalarda, türk silahlı kuvvetlerinin ülke ve ulusal birliğimizin teminatı, sembolü ve aziz milletimizin
  büyük ekseriyetle güvendiği tek kurum olduğu hiç hatırdan çıkarılmayacak ve
  bu misyona zararı dokunabilecek tüm davranışlardan titizlikle kaçınılacaktır.

  e) bu tehdide karşı alınacak tedbirleri güçleştiren, sınırlayan ve risk oranını
  artıran iki önemli sebep mevcuttur. bunlardan birincisi, halkımızın yüksek ve
  temiz dini duygularının istismar eden grupların alınacak her tedbiri çarpıtarak
  karşı bir silah olarak kullanabilecekleri; ikincisi ise, cumhuriyet'imizin temel
  nitelikleri olan laik, sosyal ve hukuk devleti özelliklerini türk silahlı kuvvetleri'
  yle müştereken korumak ve kollamak durumunda olan resmi kurum ve
  kuruluşlara irtica unsurlarının sızmış olmasıdır. bu nedenle, kullanılacak
  temaların çok titiz olarak seçilmesi suretiyle halkın manevi duygularının
  inciltilmemesi ve işbirliği yapılacak diğer unsurların seçimi büyük önem
  arz etmektedir.

  f) irticai unsurlar ve onların sözcüsü durumunda olan basın ve yayın organları
  ile doğrudan tartışma ve polemiğe girmek yerine, atatütkçü çizgide olan kurum,
  kuruluş, dernek, basın ve yayın organlarının devreye girmesini sağlamak ve
  onlara destek vererek halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmak bir yöntem
  olarak tercih edilmelidir.

  g) terörle mücadele de uygulanan ve olumlu sonuçları görülen "köy
  uygulamaları" benzeri uygulamaların başlatılması ve halkla bütünleşerek
  desteğinin tam olarak sağlanması en önemli husus olarak çalışmalarda dikkate
  alınmalıdır.

  h) irticai unsurların hedeflerine ulaşmada en büyük engel olarak gördükleri türk
  silahlı kuvvetleri'ni günlük siyasi çekişmelerin içine çekerek yıpratmaya ve
  halkın türk silahlı kuvvetleri'ne olan güvenini sarsmaya çalışacakları mevcut
  uygulamalarından da görülmektedir. irticai unsurların ve yayın organlarının bu
  tür yıpratıcı faaliyetlerine karşı bütün ülke sathında infial ve tepki uyandıracak
  projeler geliştirilmeli ve bir aksiyon planı hazırlanarak, silahlı kuvvetler
  temsilcilerinin dışındaki atatürkçü kişi ve kurumların neler yapabileceği
  planlanmalıdır.

  i) fikir ve düşünce yapısı olarak gericiliğe şiddetle karşı olan ancak ilmi
  yetersizlik ve yol yöntem bilmeme nedenleriyle tepkisini gösteremeyen veya
  yanlış yöntemlerle hareket ederek fayda sağlamak yerine irticanın daha fazla
  değer kazanmasına sebep olan kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın ve
  yayın mensupları aydınlatılmalı ve yönlendirilmelidir.

  j) gericiliğe karşı din aleyhtarı propagandalar yapmak, duygusal ve aşırı sert
  tepkiler vermek ve şov yapmakla bir yere varılamayacağı kesin olarak bilinmeli.

  bu yanlış metodların gericileri kahramanlaştırmaktan ve sanki islamiyet' in
  temsilcisi onlarmış havasına sokmaktan başka işe yaramayacağı, tüm atatürkçü
  kesime, özellikle türk silahlı kuvvetleri personeline çok iyi anlatılmalıdır.

  k) basın ve yayın organları ile laik türkiye cumhuriyeti' nin yetiştirdiği mümtaz
  bilim ve din adamlarının yönlendirilmeleri ve yüreklendirilmeleri halinde
  mücadeleye çok büyük fayda sağlayacakları ve irticacıları kendi silahlarıyla
  vuracakları değerlendirilmektedir. bu nedenle mahalli basın ve yayın organları
  da dahil olmak üzere üniversite öğretim üyeleri, aydın din adamları ve halk
  arasında itibar sağlamış değerli şahsiyetlerle samimi ilişkiler içinde bulunulmalı
  ve onlardan yararlanma yolları araştırılmalıdır.

  l) ülkenin sürüklendiği karanlığı gören laik kesim, türk silahlı kuvvetleri'nin
  varlığından ve bir gün mutlaka bu gidişata dur diyeceğinden emin olmanın
  rahatlığı ve uyuşukluğu içindedirler. türk toplumuna, bir taraftan türk silahlı
  kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlarla kendisine verilen türkiye cumhuriyeti'ni
  koruma ve kollama görevini yapacağını doğal bir şekilde izah ederken, özellikle
  irtica ile mücadeleyi türk silahlı kuvvetleri' ne ihale eden bu laik kesime de
  toplumsal görevlerini yerine getirmeleri ve türk silahlı kuvvetleri'ni siyasi
  polemiklerin içine çekmenin sakıncıları hatırlatılmalıdır.

  m) emekli silahlı kuvvetler personelinin şahısları adına da olsa basın ve yayın
  organlarında açıklama yapmaları önlenmeli veya en azından kontrol altında
  bulundurulmalıdır.

  n) devlet organlarındaki irticai yapılaşma ve kadrolaşma dikkatle izlenmelidir.
  kilit makamlara getirilen insanların faaliyetleri takip edilmeli ve tespit edilen
  usülsüzlüklerin güvenilir şahıslar marifetiyle adli makamlara intikal ettirilmesi
  sağlanmalıdır.

  o) irticai faaliyetlerin beşiği durumundaki okul, dershane ve kursların kontrol
  altına alınabilmesi için subay/astsubay ve güvenilir devlet memurlarının
  öğretmen eşlerinin gönüllü olarak bu okullar ve dershanelerde görev almaları
  sağlanmalıdır.

  p) irticai örgütlerin kontrolü ancak öğrenci yurtları, özel okullar, dershaneler
  takip edilmeli. cumhuriyet ilke ve niteliklerine aykırı tutum ve faaliyetleri
  mutlaka yargıya intikal ettirilerek en azından takip ve kontrol edildikleri izlenimi
  uyandırılmalıdır.

  q) türk silahlı kuvvetleri personeli büyük çoğunluğu ile kışlaların içinde veya
  hemen yakınındaki lojmanlarda oturmaktadır. kısıtlı olan boş zamanlarını
  değerlendirmek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla genellikle askeri
  tesislerden (orduevi, ordu pazarı, askeri gazinolar vb.) istifade etmektedirler. bu yaşam tarzı personelimizi bazı dış etkilerden korumak gibi bir fayda sağlamakla beraber halk tabakasıyla araya bir mesafe sokmakta ve halkın nabzını tutmayı ve onları birebir etkilemeyi ve yönlendirmeyi önlemektedir. terörle mücadelede olduğu gibi irtica ile mücadelede de önemli olan halkın destek ve güveninin sağlanmasıdır. bu maksada matuf bazı projelerin geliştirilmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

  r) üst kademelerde yapılan bazı çalışmalar ve düşünce sistemi alt kademelere kadar ya aktarılamamakta ya da sadece icra ile ilgili hususlar aktarılmakta, neden ve niçin sorularının cevabı personelin kendisine bırakılmaktadır. bu uygulama ile çok önemli o- lan bazı konularda inanç birliği sağlanması güçleşmekte ve sanki küçük rütbeli personel ile komuta katı arasında iletişim eksikliği ve görüş farklılıkları olduğu gibi bir izlenim çıkmaktadır. bu mahzuru giderici tedbirler “bilmesi gereken prensibi” çerçevesinde sıralı komutanlıklarca alınmalıdır.

  s) er ve erbaşlar ile yedek subayların atatürk ilkeleri, laik ve demokratik hukuk devleti normları doğrultusunda yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. bu imkan türk silahlı kuvvetleri için çok büyük bir fırsattır. ancak bu konuda beyni yıkanmış olarak kıta'ya gelen bir personelin vasat eğitimcilerle eğitilmesi de mümkün görünmemektedir. bu nedenle özel tedbirler alınmalı ve bu konudaki eğitim faaliyetlerinin seçilmiş, konusunda uzman personel tarafından yapılması sağlanmalıdır.

  t) irtica ile mücadelede kullanılacak en güçlü öge. psikolojik harekattır. batı çalışma grubu’nda ve konuyla ilgili görevlerde, çalıştırılacak personelin bir plan dahilinde psikolojik harekat kursunda geçirilmeleri sağlanmalıdır.

  u) şeriat düzenini yaşama geçirmek isteyenler, türkiye cumhuriyeti anayasasının din devleti kurulmasına kapalı olduğunu bildikleri için gerçek amaçlarını açıkça ifade etmek yerine yine islamdan aldıkları güçle takiye yapmaktadırlar. bundan dolayı halkın şeriat düzeni veya başka bir deyişle siyasal islamın amaçları konusunda bilgilendirilmesi gerekli görülmekte bu görev de laik düşünceye inananlara düşmektedir. bu aşamada türk silahlı kuvvetleri’nin rolü ise bu kişileri bularak devreye sokmaktır.

  v) ekonomik istikrarsızlık, özellikle terörün de devreye girmesiyle hız kazanmıştır. ekonomik istikrarsızlığın sosyal dengeleri de olumsuz etkilediği açıktır. türkiye, terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatını düzene sokacak siyasi istikrara da muhtaçtır. türk silahlı kuvvetleri, bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi için siyasi mekanizmayı devreye sokmaya çalışmaktadır. bu konudaki faaliyetler ısrarla sürdürülmelidir.

  w) türk aydınının halktan kopukluğuna karşılık din elitinin halka yakınlığı da islami hareketin güç kazanmasında önemli bir etkendir. laik aydınların halkla paylaşılacak ortak temalar bulması, yakınlaşması ve onun hizmetinde olduğunu hissettirmesi son derece önemlidir. şüphesiz ki eğitimdeki atılımlar, fikri paylaşımı ve dolayısıyla bütünleşmeyi hızlandıracak ve türk insanının bu milletin ferdi olmaktan onur duymasını kolaylaştıracak bir yoldur, fakat yeterli değildir. eğitimin yarattığı sınıf farkının halka hizmetle dengelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.özellikle laik düşünceyi benimsemiş sivil toplum örgütlerinin bu bütünleşmeyi sağlayıcı yoldaki faaliyetlerine hız vermeleri sağlanmalıdır.

  x) bu konuda basiretli davranması gereken bir diğer kurum ise medyadır. medyanın kamuoyunu bilinçlendirmedeki rolü son derece önemlidir. ancak laiklik ilkesine olan bağlılığından asla kuşku duyulmayacak olan bazı büyük medya kuruluşlarının, laiklik ve demokrasiye olan bağlılıklarını, rating savaşlarının önünde tutmayı da ulusal bir görev kabul etmeleri gerekmektedir. islami hareketin oyun alanı içinde sürdürülen ve hukuk devletinde yaşanıldığını neredeyse unutturacak boyuta gelen fikir tartışmalarında, türk halkı çoğu halde tarikatçılarla şeriatçıların görüşleri arasında bir tercih yapmaya itilmektedir. laikliği savunan aydınların islamiyet konusundaki bilgisizlikleri ise hemen her programda irticacıların tartışmadan zaferle ayrılmalarına yol açmaktadır. türkiye’nin içinde bulunduğu durumun hassasiyeti, medya kuruluşlarının da maddi çıkarların önüne milli çıkarları almalarını zorunlu hale getirmiştir. bu konuda medya patronlarının ve çalışanlarının yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

  y) dini ahlakla özdeşleştiren bir anlayışın yaygınlığı nedeniyle, irticai görüşün daha dürüst bir topluma kapı açacağı inancı, halkın oylarını yönlendiren en önemli sebeplerden birini teşkil etmektedir. bu nedenle demokratik süreç içinde halkın siyasal iradesi islami görüş lehine bir artış gösterirken bu tercihin din devletine değil, dürüst ve refah içinde bir toplum özlemine yöneldiği çok açıktır. ancak, halkın iradesinden güç alan siyasal islamın, bu iradeyi islam devleti lehine kullanacak bir çoğunluğa kavuşması halinde türkiye antidemokratik bir sürece adım atma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir. bu sebeple “temiz toplum” yolunda başlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek biçimde sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. türk halkının, demokratik rejimin temiz bir topluma ulaşmayı sağlayacak güçte olduğuna inanması, alternatif rejimlere özenmemesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

  z) emasya ve sıkıyönetim planlarının uygulamaya konulması halinde takip edilecek harekat tarzları kontrol altında tutulması gereken kritik noktalar ve topluluklar iyi analiz edilerek muhtelif harekat tarzları belirlenmeli ve harekat tarzlarının hepsinde bu gruplar silahlı kuvvetleri mazlum halka ve islama karşıymış pozisyonuna düşürmeyi, bu sürede halkla karşı karşıya getirmeyi planlayacakları bir faraziye olarak dikkate alınmalıdır.

  aa) batı çalışma grubu oluşturulan her kademede irticai olay ve faaliyetlerle bir bilgi bankası oluşturulmalıdır. bu bilgi bankasını oluşturmak ve cari faaliyetleri takip etmek maksadıyla çok iyi bir istihbarat ağı kurulmalı ve bu sistemde görev yapacak personel irtica yanlılarının ve irtica karşıtı güçlerin dezenformasyon faaliyetlerine karşı eğitilmelidir.

  bb) atatürk’ün türk ulusu için söylediği “asıl olan iç cephedir” sözü türk silahlı kuvvetleri içinde, kendi bünyesi içinde esas alınmalı ve irticai görüşe sahip olmuş veya eğilimli personel derhal temizlenmelidir. kendi iç cephemizi sağlam tuttuğumuz sürece bütün tehditlerin üstesinden gelineceği inancı beyinlere işlenmelidir.

  3. sonuç :

  a) 1946 yılından itibaren çok partili demokrasiye geçiş ile birlikte din yeniden siyasete alet edilmeye başlanmış ve bugünün çağdaş türkiye’sinde ihmal edilemeyecek bir konuma gelmiştir.

  b) irticai kesim gayesine ulaşabilmek için bir çok alanda planlı ve sistemli faaliyet içindedir. 60 yıllık bir süreç içerisinde planlı olarak ideoloji haline getirilmeye çalışılan “dini esaslara dayalı devlet anlayışı”nın ancak kısa, orta ve uzun vadeli çözüm tarzları içeren devlet politikaları ile önlenebileceği tartışılmaz bir gerçektir.

  c) ancak yaşanan sorunun özünde, irticanın devletin bir kısım unsurlarının göz yumması ile mesafe kat etmesi bulunmaktadır. sorun bir yanıyla bir siyasal iktidar meselesidir. bu nedenle soruna halkın sahip çıkması ve geniş cephe oluşturması gerekmektedir. bu hususu gerçekleştirmede türk silahlı kuvvetleri gereğinden çok fazla öne çıkmadan ve günlük siyasi mücadelenin içerisinde görünmeden, atatürkçü güçlere gereken desteği vermelidir.

  d) içinde bulunduğumuz şu dönemde, “atatürk’ün gençliğe hitabesi”ni tekrar okumaya ve iliklerimizde hissetmeye ihtiyacımız olduğu inancındayım. bahsedilen gün gelmiştir. kahraman türk silahlı kuvvetleri bu mücadeleden de yüzünün akıyla çıkacaktır. muhtaç olduğu kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  gereğini arz / rica ederim
  genelkurmay başkanı emriyle / namına
  orgeneral çevik bir

  edit: yazım hatası